Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 189, 199, 334, 525 (1|2- 3|4-5)

Spievané evanjelium: Matúš 20:1-16

Kázňový text: Marek 9:14-29

Antifóna: 13

Liturg: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal.

Zbor: Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Oznamy:

1. Biblická hodina pre seniorov bude vo zvyčajnom čase v utorok od 15:00 hod.

2. Biblická hodina 2.kvartálu bude v utorok od 18:00 hod.

3. Mládež sa na svojej biblickej hodine stretne v stredu o 19:00 v zborovej miestnosti.

4. Vo štvrtok nacvičuje spevokol v zborovej miestnosti o 17:30.

5. V piatok o 15:00 a o 16:00hod. sa vyučuje náboženstvo v zborovej miestnosti, súbežne o 16:00 je konfirmačná príprava v sakristii  a potom od 19:30 sú spoločné modlitby v zborovej miestnosti.

6. Služby Božie v nedeľu Po Deviatniku budú o 9:30 hod.

7. Dovoľujeme si v mene presbyterstva upozorniť členov zboru, aby si skontrolovali, či majú vyrovnaný tohoročný cirkevno-zborový príspevok. Ďakujeme za pochopenie.

8. Pri východe z kostola si môžete kúpiť najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier, a ešte aj nástenný kalendár na r.2015 a Tranovského kalendár), rovnako aj ročenku Evangelicus na r. 2015.

Blahoželania:

Tento týždeň si spomedzi členov nášho zboru narodeniny pripomenuli: XXX. Všetkým želáme Božie požehnanie. Nie vyste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho. (Jn 15:16)

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…

… odvahu veriť napriek okolnostiam a silu volať k Bohu za svojich blížnych

… včera pokrstené deti

Poďakovania:

Pekne ďakujeme za pomoc pri príprave dnešného pohostenia po bohoslužbách.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery, ktorá bola 1706,-Kč.

Veľmi pekne ďakujeme rodičom Nikolu Stepaneca za milodar 400,- Kč pri jeho krste.

© 2015
Top