Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

„Každý deň Pán mi silu dáva, moja pieseň je Pán. Stal sa mojím spasením On, keď kráčam s ním nemusím sa báť, keď kráčam s ním nemusím sa báť. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, nebojte sa, veď Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je…

Náš spevokol hľadá nových členov.

Žalm 23, 1-4: „Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť…

Žalm 145, 15-18: „Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým , čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.“   Prvú októbrovú nedeľu sme slávili Poďakovanie…

Ján 8, 32: „poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Tento text (Ján 8, 32) bol kázňovým textom bohoslužieb slovenského zboru dňa 5.7.2015, počas Husových slávností, v rámci ktorých sme zaspievali jednu pieseň o Jánovi Husovi. Bohoslužby boli bohaté na rôzne akcie, preto sme sa rozhodli program nepredlžovať a zaspievať len jednu pieseň. Taktiež sme sa…

Žalm 46: „Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov! Hľa, rieka… potoky jej potešujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho. Boh je v jeho strede, neskláti sa, Boh pomôže mu na úsvite. Národy hučali a kráľovstvá sa zakolísali, vydal svoj hlas a zem sa rozplynula. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným…

Spievajte Hospodinovi celá zem, zvestujte jeho spásu deň čo deň! O jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o jeho divoch medzi všetkými národmi. 1. Kronická 16, 23-24 Väčšina našich spevokolistov trávi Veľkonočné sviatky na Slovensku, preto každoročne k Veľkej noci vystupujeme v pôstnom období. V tomto roku 2015 sme vystúpili na bohoslužbách na Smrtnú nedeľu 22.3.,…

© 2015
Top