Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 2, 21 , 4, 11 (1-2|3|4) Čítaný  starozmluvný text: Izaiáš 40:1-11 Čítaná epištola:  1.list Korintským 4:1-5 Spievané evanjelium: Lukáš 3:1-15 Kázňový text: Lukáš 3:10-14 Antifóna: 4 Liturg: Pripravujte cestu Pánovi. Zbor: Vyrovnávajte Mu chodníky. Oznamy: 1. Biblická hodina pre seniorov bude vo zvyčajnom čase v utorok od 15:00 hod. V ten istý deň a…

Piesne:   1, 6, 19, 300, Epištola:   Rímskym 15, 7-13 Evanjelium:  Lukáš 21, 25 – 33 Kázňový text:  Marek 1, 14 – 15 Antifóna: 3 Kňaz: Rosu dajte, nebesá, z výšin. Pane zmiluj sa. Zbor: A z oblakov nech prší spravodlivosť. Pane, zmiluj sa. Oznamy: Dnes – nedeľa 7.12. koncert – spevácky sbor „Fúrie“      začiatok koncertu 20°°,…

Piesne:   370, 691, 203, 667 Epištola:   2. list Petra 3, 8-14 Evanjelium:  Matúš 25, 1-13 Kázňový text:  2 Kráľovská 20, 1-6 Antifóna: 68 Kňaz: Buďte verní až do smrti, hovorí Pán. Zbor: Aby sme dostali veniec života. Oznamy: utorok 25.11.   Biblická hodina pre seniorov o 15°° 2. kvartál o 18°° streda 26.11.    biblická hodina mládeže…

Piesne:   206, 332, 686, 482 Epištola:   Zjavenie Jána 20, 11 – 12 Evanjelium:  Matúš 13, 47-50 Kázňový text:  2 Korintským 5, 10 Antifóna: 82 Kňaz: Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Zbor: Zmiluj sa, Pane, nad svojimi sluhami. Oznamy: utorok 18.11.  Biblická hodina pre seniorov o 15°° streda 19.11.    biblická hodina…

Piesne:   189, 690, 197, 468 Epištola:   Rímskym 14, 1 – 9 Evanjelium:  Lukáš 12, 2 – 9. 32 Kázňový text:  Matúš 24, 15 – 28 Antifóna: 87 Kňaz: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, hovorí Kristus Pán. Zbor: Lebo synmi Božími budú sa menovať. Oznamy: utorok 11.11.  Biblická hodina pre seniorov o 15°° streda 12.11.    biblická hodina mládeže…

Piesne: 186, 200, 651, 304 (1|2|3)  Spievané evanjelium: Lukáš 15:11-32 Kázňový text: 2.Mojžišova 20:12 Antifóna: 61 Liturg: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu. Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu. Oznamy: 1. Biblická hodina pre seniorov bude vo zvyčajnom čase v utorok od 15:00 hod. 2. V utorok o 18:00 hod. sa…

Piesne:   191, 229, 452, 365 Epištola:   List Rímskym 10, 1-4 Evanjelium:  Ján 17, 14 – 18 Kázňový text:  1 list Petra 3, 8-15 Antifóna: 60 Kňaz: Slúžte Hospodinu v bázni a veseľte sa v Ňom. Zbor: Blahoslavení, čo sa k Nemu utiekajú. Oznamy: pondelok 20.10.   zasadnutie cirkevno-zborového presbyterstva o 17°° v zborovej miestnosti utorok 21.10.   biblická…

Piesne: 189, 199, 303 (1-3 – k VP), 299, 221 (1|2) Spievané evanjelium: Matúš 15:1-11 Kázňový text: 2.Mojžišova 20:8-11 Antifóna: 70 Liturg: Okúste a viďte, aký dobrý je Pán. Zbor: Jedzme z chleba a pime z kalicha na Jeho pamiatku. Oznamy: 1. Biblická hodina pre seniorov bude vo zvyčajnom čase v utorok od 15:00 hod….

Oznamy: utorok 30.9.2014   biblická hodina seniorov o 15°° streda 1.10.    biblická hodina mládeže o 19°° štvrtok 2.10.   nácvik spevokolu o 17:30 piatok 3. 10 –  náboženská výchova 15°°    konfirmačná príprava 16°°    konfirmačná prípr. Dospelých 17°° Nedeľa 5. októbra 2014, 16. nedeľa po Trojici – služby Božie sa uskutočnia o 9:30. V rámci týchto služieb Božích…

Piesne: 207, 233, 199, 225 (1|2| 3) Čítaný starozmluvný text: 1. Mojžišova 28:10-19a Čítaná epištola: List Galatským 5:16-25 Spievané evanjelium: Ján 17:18-23 Kázňový text: 2. Mojžišova 20:7 Antifóna: 50 Liturg: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja. Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja. Oznamy: 1. Biblická hodina pre seniorov bude v pravidelnom čase  v utorok o…

© 2015
Top