Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Prehlásenie biskupa ECAV v ČR k aktuálnej situácii spôsobenej koronavirom zo dňa 13. marca 2020:

Vážení a milí bratia a sestry v Kristu Ježiši,

„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!“ Ján 14,27

Prihováram sa Vám týmito slovami Pána Ježiša v situácii, ktorá nastáva v spoločnosti po vyhlásení núdzového stavu vládou ČR zo dňa 12.03.2020 s účinnosťou od 6:00 hodiny dňa 13.03.2020. Prajem Vám, milí bratia a sestry, aby pokoj Pána Ježiša prebýval vo Vašich srdciach a s týmto pokojom konajme svoje povinnosti vo vedomí, že sme naďalej v rukách Božích.

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a v zmysle znenia uznesenia vlády ČR zo dňa 12.03.2020 č. 199, Evanjelická cirkev augsburského vyznania nebude konať služby Božie a ani iné bohoslužobné stretnutia, biblické hodiny a spoločné podujatia až do odvolania, či ukončenia núdzového stavu.

A akýmikoľvek potrebami a žiadosťami sa obráťte na zborových farárov cirkevných zborov.

S prianím Božieho požehnania a pokoja

Marián Čop

biskup ECAV v ČR

CategoryHlavné, Nezaradené
© 2015
Top