Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 195, 443, 199, 478 (1-2| 3-4), 222

Starozmluvný text: Jeremiáš 1:4-10

Čítaná epištola: 1.list Korintským 10:1-13

Spievané evanjelium: Lukáš 16:1-12

Kázňový text: 2. Mojžišova 20:2

Antifóna: 57
Liturg: Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského.
Zbor: Ale ten, kto činí vôľu Otca nášho nebeského.

Oznamy:

1. Biblické hodiny seniorov, mládeže a druhého kvartálu počas prázdnin zvolávame po dohode.  Sledujte preto prosím web stránky zboru.

2. Budúcu 10. nedeľu po sv. Trojici, nedeľu kajúcu, budú služby Božie o 9:30 hod. v chráme s prisluhovaním sv. Večere Pánovej so spoveďou.

3. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo Evanjelického posla spod Tatier a ďalšiu literatúru.

4. Všetkým, ktorí ste poznali ako svojho zborového farára brata Tillingera, dávame na známosť, že v dňoch 26.-27.8. bude s rodinou v Prahe. Kto by ste sa s ním radi stretli, príďte v utorok 26.8. o 17:00 hod. do zborovej miestnosti. Viac info u ses. kostolníčky Marty Vrškovej alebo u ses. presbyterky Janky Halukovej (mob.: 737 702 526).

Blahoželania:
Za posledný  týždeň narodeniny z nášho zboru oslávili: XXX

Srdečne všetkým blahoželáme! Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Božích svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom. (Ž 119:2)

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
… dar Zákona Božieho a slobodu môcť si zvoliť, čo chcem robiť
… zachovávanie Božej vôle

Poďakovania:
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli do ofery.

© 2015
Top