Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 192, 483, 207, 485 (1-2| 3|4-5),

Starozmluvný text: 5. kniha Mojžišova 15:7-8 a 10-11

Čítaná epištola: 1.list Petrov 1:13-21

Spievané evanjelium: Matúš 5:20-26

Kázňový text: List Jakuba 4:13-17

Antifóna: 52
Liturg: Buďme činiteľmi slova. Haleluja.
Zbor: A nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba.

Oznamy:

1. So začiatkom prázdnin končíme s pravidelnými stredtýždňovými stretnutiami. Biblické hodiny seniorov, mládeže a druhého kvartálu budeme zvolávať po dohode a budú opäť spájané. Sledujte preto prosím web stránky zboru a nedeľné oznamy.

2. Budúcu 7. nedeľu po sv. Trojici budú služby Božie o 9:30 hod. v chráme s prisluhovaním sv. Večere Pánovej so spoveďou.

3. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo Evanjelického posla spod Tatier a ďalšiu literatúru.

Blahoželania:
Za posledný  týždeň narodeniny z nášho zboru oslávili: XXX

Srdečne všetkým blahoželáme! Tak svieť vaše svetlo pred ěuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca v nebesiach. (Mt 5:16)

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
… živé svedectvo kresťanov potvrdzované životom
… Božiu ochranu na dovolenkových a prázdninových cestách a výletoch

Poďakovania:
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli do ofery, ktorá bola 576,-Kč.

© 2015
Top