Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 122, 483, 126, 634, 644 (1-2|3-4)

Čítaný starozmluvný text: Daniel 6:7-11

Čítaná epištola: List Efezským 3:14-21

Spievané evanjelium: Ján 16:23-33

Kázňový text: Ján 15:5-12

Antifóna: 64
Liturg: Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti, hovorí Kristus Pán.
 Zbor:  Kto zostáva v Ňom, ten prináša veľa ovocia.

Oznamy:

1. Budúci utorok sa biblická hodina pre seniorov nekoná.
    Biblická hodina 2. kvartálu však bude a to od 18:00 hod. v zborovej miestnosti.

2. Mládež sa pri Božom Slove stretne v stredu od 19:00 hod.

3. Spevokol sa stretne pri nácviku podľa pokynov svojej zbormajsterky.

4. Budúci štvrtok je sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebesá a preto vás pozývame na Služby Božie od 18:00 hod. v chráme. Budú opäť spoločné s českým pražským zborom. Kázať bude br. kaplán Dominik Žbánek a liturgiu povedie br. farár Čop.

5. Modlitby budúci piatok budú v pravidelnom čase od 19:30 hod. v zborovej miestnosti.

6. Služby Božie v Nedeľu po Vstúpení budú v obvyklom čase o 9:30 hod. a zároveň bude na nich prisluhovaná sv. Večere Pánovej so spoveďou.

Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť týždenník Evanjelický posol spod Tatier a ďalšiu literatúru.

Blahoželania:
Za posledný týždeň narodeniny z nášho zboru oslávili: XXX

Srdečne všetkým blahoželáme a do ďalších dní prajeme, aby sa moc Pánova prejavovala aj v ich ďalších dňoch, ktoré im Boh požehná.

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
… nádej v Kristovi, ktorej sa nám v krste dostalo
… rosu Ducha svätého, aby sme boli živými a zdravými ratolesťami na kmeni Pána Ježiša
… požehnanie života a práce v zboroch našej cirkvi

Poďakovania:
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery, ktorá bola vo výške 1180,-Kč.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri piatkovej Noci kostolov.

© 2015
Top