Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 377, 648, 199, 250 (1-2|3-4), 225

Čítaná epištola: 1.list Timoteovi 1:12-17

Spievané evanjelium: Lukáš 5:1-11

Kázňový text: Lukáš 5:1-11

Antifóna: 61
Liturg: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu.
Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu.

Oznamy:

1. So začiatkom prázdnin končíme s pravidelnými stredtýždňovými stretnutiami. Biblické hodiny seniorov, mládeže a druhého kvartálu budeme zvolávať po dohode a budú opäť spájané. Sledujte preto prosím web stránky zboru a nedeľné oznamy.

2. Budúcu 6. nedeľu po sv. Trojici budú služby Božie o 9:30 hod. v chráme.

3. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo Evanjelického posla spod Tatier a ďalšiu literatúru.

Blahoželania:
Za posledný  týždeň narodeniny z nášho zboru oslávili: XXX

Srdečne všetkým blahoželáme! Ja som však v dome Božom ako čerstvá oliva; na večné veky dúfam v milosť Božiu. (Ž 52:10)

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
… cirkevné zbory v ČR
… pokojom, radosťou a oddychom naplnené prázdniny
… Božiu ochranu na dovolenkových a prázdninových cestách a výletoch

Poďakovania:
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli do ofery, ktorá bola 2116,-Kč a ďakujeme i rodine Adamčíkovej, ktorá pri krste venovala na zborové potreby 1000,- Kč.

© 2015
Top