Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16
  1. Nedeľa po Veľkej noci        28. apríl 2013

„Cantate“

Piesne:               346, 143, 156, 457

Epištola:            list Jakuba 1, 17 – 21

Evanjelium:       Ján 16, 5-7. 12 – 15

Oznamy:

Utorok 30.4. 2013 o 15°° hod. biblická hodina pre dospelých

Streda 1.5. 2013 o 19°° hod.  sa uskutoční biblická hodina mládeže. Téma: Zákon Boží v našom živote Mt 5, 22nn

Štvrtok 2.5.2013 o 17:30 Spevokol

Piatok 3.5. 2013 o 19:30  Modlitby

Nedeľa – 5. Nedeľa po Veľkej noci 5. mája 2013, sa budú konať služby Božie v riadnom čase o 9:30.

V rámci služieb Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej

Detská besiedka sa bude konať v čase hlavných služieb Božích.

Do Vašej pozornosti porúčam oslavy 1150. Výročia príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy konané v spolupráci s ECAV na Slovensku, ČCE a SCEAV. Program ako aj list na zapisovanie záujemcov je pri východe z kostola.

Pripravujeme detský biblický tábor. Prihlášky sú umiestnené pri východe z chrámu. Tiež na webových stránkach zboru.

17. – 19. 5. Pripravujeme víkendovku pre mládež vo Hvozdnici. Prihlásiť sa môžete u sestry farárky J. Gregerovej.

Blahoželania: 22.4. Juraj Repka, Ivana Štupická, Branislav Štupický 24.4. Jiřina Polanecká 27.4. Silvia Oškerová 28.4. Adriana Jiřičková

         Vám, milí bratia a sestry blahoželáme a prajeme Vám, aby Vás Pán Boh sprevádzal svojim požehnaním, pokojom, radosťou, milosťou a zdravím.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…

… za naše okolie, ľudí žijúcich okolo nášho zboru…

… za zamestnaných i nezamestnaných…

… za našu cirkev…

Poďakovania: Ďakujeme srdečne

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích bratovi M. Hroboňovi

Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je umiestnený pri oznamovej tabuli vzadu v kostole.

Ofera: 21.4. – 1315 KČ a 20 EUR

Zbierka na misiu pre R. Uhrína za celé obdobie: 15 992 KČ

Odoslané br. Uhrínovi 17 143 KČ

Rozdiel je dotáciou cirkevného zboru.

Ďakujeme ešte Ľudmile Laudárovej za kvety na oltár.

Milodary:

© 2015
Top