Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   354, 137, 360, 226
Epištola:  1. list Jána 4, 10 – 16
Evanjelium:  Ján 15, 10 – 17
Kázňový text: Žalm 98

A 86:
Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia
Zbor: Lebo je nesmierna Jeho milosť nad nami. Haleluja.

Oznamy:

Utorok 20.5.2014 sa bude konať Biblická hodina seniorov a to o 15°° v zborovej miestnosti.

Streda 21.5. 2014 o 19°° hod. biblická hodina mládeže.

Štvrtok 22.5.2014 o 17:30 hod. Spevokol

V piatok 23. mája sa uskutoční podujatie „Noc kostolov“ rovnako ako pominulé roky je náš chrám Boží zapojený do tohto podujatia a program sa začne od 18°° hodiny.

V sobotu 24. mája sa od 14°° hodiny uskutoční zasadnutie synody našej cirkvi a to tu v chráme Božom. O 14. tej hodine sa začne synoda službami Božími a po nich sa bude konať pracovné zasadnutie synody.

Nedeľa 25. mája 2014, 5. nedeľu po Veľkej noci – služby Božie sa uskutočnia o 9:30,
Detská besiedka sa bude konať  v čase hlavných služieb Božích v zborovej miestnosti.

Po službách Božích si môžete zakúpiť najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier, knihu Ján Bohdan Hroboň Kazateľ, a inú literatúru.

V dňoch 2. – 6.júla 2014 cirkevný zbor organizuje rodinný letný tábor v Krkonošiach – horský domov Herlikovice. Názov tábora  – Veľké Egyptské dobrodružstvo. Bližšie informácie u D. Čopovej, tel. č. 734 265 360 alebo mail: diakonka.ecav@gmail.com.Veľké Egyptské dobrodružstvo. Bližšie informácie u D. Čopovej, tel. č. 734 265 360 alebo mail: diakonka.ecav@gmail.com.

Blahoželania: XXX

Žalmy 84:12 – 13  Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje; Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony. Ó Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…
… za našu cirkev…
… za to, aby sme vedeli oslavovať Hospodina…
… za cirkevný zbor Brno…

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích
Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

Ofera:
Nedeľa 11. mája 2014 – 2 092.- KČ

Milodary:
Brat Hroboň 2000 KČ.

Bohuznámy brat pri príležitosti narodenín 500 KČ
Ochotného darcu miluje Boh!

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top