Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   189, 471,292, 483
Epištola:  List Rímskym 8, 18 – 23  
Evanjelium:  Lukáš 6, 36 – 42
Kázňový text: Matúš 8, 5-13

A 55
Kňaz: Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky.
Zbor: A velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

Oznamy:

V piatok 18. júla o 19:30 – modlitby

Nedeľa 20. júla 2014, 5. nedeľa po Trojici – služby Božie sa uskutočnia o 9:00, tieto služby Božie budú vysielané priamym prenosom v Českom rozhlase.

Po sl. Božích si môžete zakúpiť knihu J.B.Hroboň Kazateľ, Evanjelický posol spod Tatier a inú literatúru.

Blahoželania: XXX

Malachiáš 3:20  No vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…

… dar viery viditeľnej v skutkoch pre blížneho…
… pokoj v rodinách …
… ECAV na Slovensku…

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích
Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

Ofera:
Sl. Božie 3. nedeľa po Trojici   1879 .- KČ

Milodary:
sestra Koncseková z vďaky voči Pánu Bohu venuje na kostol 300 KČ.

Ochotného darcu miluje Boh!

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top