Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

3. nedeľa pôstna, 23. marec 2014, „Premoženie zlých mocností.“

Piesne: 81, 97, 82, 85 (1-2|3|4-5)

Čítaný starozmluvný text: Jeremiáš 21:7-13

Čítaná epištola: List Efezským 5:1-9

Spievané evanjelium: Lukáš 11:14-28

Kázňový text: Lukáš 11:14.24-26

Antifóna: 29
Liturg: Kristus na vlastnom tele vyniesol na kríž naše hriechy.
Zbor:  Aby sme odumreli hriechu a žili spravodlivosti.

Oznamy:

1. Budúci utorok pre avizovanú neúčasť  biblickú hodinu od 15:00 hod. rušíme. v zborovej miestnosti.

2. Mládež sa zíde pri Božom slove v stredu od 19:00 hod..

3. Spevokol nacvičuje vo štvrtok od 17:30 hod.

4. Spoločné modlitby budúci piatok budú v pravidelnom čase od 19:30 v zborovej miestnosti.

5. Služby Božie v 4. pôstnu nedeľu budú v obvyklom čase o 9:30 hod. a zároveň trochu „alternatívne“ – pripravované mládežníkmi.

6. S miernym predstihom by sme chceli upozorniť  najmä členov zboru na pripravovanú verejnú diskusiu o ďalšom smerovaní a najmä financovaní cirkvi a zboru. Uskutoční sa v pondelok 14.4. o 17:00 hod. v zborovej miestnosti.
 

Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť týždenník Evanjelický posol spod Tatier a ďalšiu literatúru.

 

Blahoželania:
Za posledný týždeň narodeniny z nášho zboru oslávili: XXX

Srdečne všetkým blahoželáme a do ďalších dní prajeme, aby sa moc Pánova prejavovala aj v ich ďalších dňoch, ktoré im Boh požehná.

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
…  moc Pána Ježiša, aby sa dosvedčovala v našich životoch
… všetkých, ktorí žijú v akejkoľvek poviazanosti, aby mohli byť mocou Božieho slova oslobodení
… pomoc pre vážne chorých bratov a sestry z nášho zboru, posilu a nádej od Pána Boha

Poďakovania:
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery, ktorá bola vo výške 1312 ,-Kč. Rovnako veľmi pekne ďakujeme za milodar 400,- Kč bohuznámej sestre.
Srdečne ďakujeme rodine Bredovej za prípravu dnešného pohostenia po bohoslužbách a týmto si vás dovoľujem aj v ich mene pozvať po skončení do zborovej miestnosti.

© 2015
Top