Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   210, 245, 293, 458

Epištola:   list Filipským 2, 12 – 13

Evanjelium:  Matúš 17, 1-9

Kázňový text:  1 Korintským 1, 26 – 31

Antifóna: 58

Kňaz: Každý jazyk nech vyznáva, že Ježiš Kristus je Pánom.

Zbor: On je Pánom na slávu Boha Otca. Haleluja.

Oznamy:

Pondelok 26.1.  Spomienka na Jána Kollára

15°° Olšanské cintoríny

Uvedenie knihy „Slovenský Goethe v Pešti“ – prof. Róbert Kiss Széman

„História Slov.ev. a.v cirkevného zboru v Prahe“ – Pavol Haluka

17°° – Dom národnostných menšín

utorok 27.1.  Biblická hodina seniorov o 15°°

streda 28.1.  biblická hodina mládeže o 19°°

štvrtok 29. 1.    nácvik spevokolu o 17:30

piatok 30.1.   polročné prázdniny – náb. výchova a konfirmačná príprava nebude

príprava dospelých 17°°

stretnutie dorastu sa uskutoční o 18°°

modlitby o 19:30

Nedeľa 1. februára 2015, nedeľa Deviatnik – služby Božie sa uskutočnia o 9:30, V rámci sl. Božích sa bude priluhovať sviatosť Večere Pánovej.

Detská besiedka sa bude konať v čase hlavných sl. Božích.

3. Nedeľa po Zjavení        25. januára 2015

„Ježišovo premenenie“

Piesne:   210, 245, 293, 458

Epištola:   list Filipským 2, 12 – 13

Evanjelium:  Matúš 17, 1-9

Kázňový text:  1 Korintským 1, 26 – 31

Antifóna: 58

Kňaz: Každý jazyk nech vyznáva, že Ježiš Kristus je Pánom.

Zbor: On je Pánom na slávu Boha Otca. Haleluja.

Oznamy:

Pondelok 26.1.  Spomienka na Jána Kollára

15°° Olšanské cintoríny

Uvedenie knihy „Slovenský Goethe v Pešti“ – prof. Róbert Kiss Széman

„História Slov.ev. a.v cirkevného zboru v Prahe“ – Pavol Haluka

17°° – Dom národnostných menšín

utorok 27.1.  Biblická hodina seniorov o 15°°

streda 28.1.  biblická hodina mládeže o 19°°

štvrtok 29. 1.    nácvik spevokolu o 17:30

piatok 30.1.   polročné prázdniny – náb. výchova a konfirmačná príprava nebude

príprava dospelých 17°°

stretnutie dorastu sa uskutoční o 18°°

modlitby o 19:30

Nedeľa 1. februára 2015, nedeľa Deviatnik – služby Božie sa uskutočnia o 9:30, V rámci sl. Božích sa bude priluhovať sviatosť Večere Pánovej.

Detská besiedka sa bude konať v čase hlavných sl. Božích.

Blahoželania: XXX

Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca.

Spravodliví, radujte sa v Hospodinovi, vzdajte vďaku Jeho svätému menu!

Žalm 97, 11 – 12

Výzva: Prosíme všetkých bratov a sestry o úhradu cirkevnej dane. Cirkevno-zborový konvent stanovil výšku cirkevnej dane nasledovne:

dospelý pracujúci – 1000 KČ/ rok

dôchodcovia, študenti, mamičky na mat. Dovolenke – 600 KČ/rok

deti do konfirmácie – 0 KČ/ rok

Zaplatiť je možné v hotovosti u br. Číčela, prevodom na účet cirkevného zboru alebo bankovou zloženkou.

číslo účtu: 183563032/0300

Do textu pre prijímateľa prosíme uviesť tieto informácie: cirkevná daň, rok, meno.

Ofery:

18.1. Nedeľa po Zjavení     1 289 KČ

Milodary:

Ochotného darcu miluje Boh!

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:

HLAVNA

© 2015
Top