Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16
Piesne:               355, 130, 558, 140
Epištola:             Efezským 6, 1 – 4
Evanjelium:        Ján 19, 26 – 27
A 66:
 
Kňaz: Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie!
Zbor: A nasledujme ich vieru.
 
Oznamy:
Pondelok 12.5.2014: predsedníctvo cirkevného zboru oznamuje, že sa uskutoční zasadnutie cirkevno-zborového presbyterstva a to o 17°° v zborovej miestnosti. Toto zasadnutie je spojené so zasadnutím synodálov nášho cirkevného zboru, vzhľadom na blížiace sa zasadnutie synody našej církvi.
 
Utorok 13.5.2014 sa bude konať Biblická hodina seniorov a to o 15°° v zborovej miestnosti.
 
O 18°° hodine sa uskutoční spoločné stretnutie 2. kvartálu a biblickej hodiny českého cirkevného zboru v Prahe. Stretnutie sa uskutoční v zborovej miestnosti českého zboru na Peterskom námestí.
 
Streda 14.5. 2014 o 19°° hod. biblická hodina mládeže.
 
Štvrtok 15.5.2014 o 17:30 hod. Spevokol
 
Piatok 16.5.2014   Vyučovanie náboženstva sa uskutoční o 15°° hodine v zborovej miestnosti.
19:30 hod. Modlitby
 
Nedeľa 18. mája 2014, 4. nedeľu po Veľkej nocislužby Božie sa uskutočnia o 9:30,
Detská besiedka sa bude konať  v čase hlavných služieb Božích v zborovej miestnosti.
V dňoch 2. – 6.júla 2014 cirkevný zbor organizuje rodinný letný tábor v Krkonošiach – horský domov Herlikovice. Názov tábora  – Veľké Egyptské dobrodružstvo. Bližšie informácie u D. Čopovej, tel. č. 734 265 360 alebo mail: diakonka.ecav@gmail.com.Veľké Egyptské dobrodružstvo. Bližšie informácie u D. Čopovej, tel. č. 734 265 360 alebo mail: diakonka.ecav@gmail.com.
 
V piatok 23. mája sa uskutoční podujatie „Noc kostolov“ rovnako ako pominulé roky je náš chrám Boží zapojený do tohto podujatia a program sa začne od 18°° hodiny.
 
V sobotu 24. mája sa od 14°° hodiny uskutoční zasadnutie synody našej cirkvi a to tu v chráme Božom. O 14. tej hodine sa začne synoda službami Božími a po nich sa bude konať pracovné zasadnutie synody.
 
Blahoželania: XXX
1 Ján 4:16  A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.
 
Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…
… za naše mamy, staré mamy, krstné mamy…
… za naše rodiny…
… za našich kazateľov Božieho slova…
 
Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:
 
Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích
Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.
 
Ofera:
Nedeľa 4. mája 2014 –
 
Milodary:
Ochotného darcu miluje Boh!
 
Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/
© 2015
Top