Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 2, 21 , 4, 11 (1-2|3|4)

Čítaný  starozmluvný text: Izaiáš 40:1-11

Čítaná epištola:  1.list Korintským 4:1-5

Spievané evanjelium: Lukáš 3:1-15

Kázňový text: Lukáš 3:10-14

Antifóna: 4
Liturg: Pripravujte cestu Pánovi.
Zbor: Vyrovnávajte Mu chodníky.

Oznamy:

1. Biblická hodina pre seniorov bude vo zvyčajnom čase v utorok od 15:00 hod. V ten istý deň a na tom istom mieste sa od 18:00 hod. stretne 2.kvartál na svojej biblickej hodine.

2. Mládež sa na svojej biblickej hodine stretne v stredu o 19:00 v zborovej miestnosti.

3. Vo štvrtok nacvičuje spevokol v zborovej miestnosti o 17:30.

4. V piatok o 15:00 hod. sa vyučuje náboženstvo v zborovej miestnosti, nasleduje konfirmačná príprava  a potom od 19:30 sú spoločné modlitby.

5. Služby Božie na 4.adventnú nedeľu budú o 9:30 hod. a bude na nich prisluhovaná sv. Večere Pánovej so spoveďou. (To je zmena oproti vytlačenému programu. Na web. stránkach ešte upravíme.)

6. Služby Božie počas vianočných sviatkov budú:
Streda 24.12. o 16:00   Štedrý večer – SB
Štvrtok 25.12. o  9:30    1. slávnosť vianočná – SB s VP
Piatok 26.12. o 9:30    2. slávnosť vianočná – SB 
Nedeľa 28.12. o  9:30   Nedeľa po Vianociach – SB
 
7. Dovoľujeme si v mene presbyterstva upozorniť členov zboru, aby si skontrolovali, či majú vyrovnaný tohoročný cirkevno-zborový príspevok. Ďakujeme za pochopenie.

8. Pri východe z kostola si môžete kúpiť najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier, ale už aj kalendáre na r.2015 (stolový, nástenný, Tranovského), a pre záujemcov (zvlášť tých, ktorí trávia Vianoce v ČR) sú k zakúpeniu aj vianočné oplátky.

Blahoželania:
Tento týždeň si spomedzi členov nášho zboru narodeniny pripomenuli: XXX. Všetkým želáme Božie požehnanie. Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude; pokorných ozdobuje spásou. (Žalm 149:4)  

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
… premieňanie našich životov v Kristovi
… dnes pokrsteného brata …

Poďakovania:
Veľmi by som chcela poďakovať deťom (žiakom), ktorí dnes vystúpili s pripraveným programom (– títo totiž nebudú na Štedrý večer v Prahe a nebudú tak môcť vystúpiť s ostatnými deťmi, ktoré pripravujú program práve na 24.12.) a takisto ich rodičom, že im venujú čas a umožňujú im v pražských podmienkach prichádzať do tohto spoločenstva.
Pekne ďakujem za pomoc pri príprave dnešného pohostenia po bohoslužbách.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery, ktorá bola 3351,- Kč a po fínskych bohoslužbách venovalo veľvyslanectvo Fínska milodar pre zbor 5000,- Kč. Sám Hospodin nech si obľúbi všetky dary a použije na to, čo bude slúžiť Jeho chvále.

© 2015
Top