Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

24. Nedeľa po Trojici 26. november 2017
Nedeľa večnosti

Piesne: 212, 635, 203, 351
Žalm: Žalm 126, 1 – 6
Evanjelium: Ján 5, 24 – 29
Kázňový text: Kde sme Bohu najbližšie?

A – 73
Kňaz: Milujem, Hospodine, obydlie Tvojho domu.
Zbor: Miesto, kde Tvoja sláva prebýva.

Oznamy:

Utorok 28.11. Biblická hodina seniorov nebude
Biblická hodina dospelých 18:00
Téma: vybrané state knihy Józua

Brat B. Štupický pozýva do modlitebnej reťaze, ktorá prebieha vždy v utorky medzi 21:00-22:00. Kto by ste chceli byť jej súčasťou, píšte mu o info na bstupicky@gmail.com

Streda 29.11. Biblická hodina mládeže
Lutherova sieň 19:00

Štvrtok 30.11. Nácvik spevokolu 18:00

Služby Božie v rámci konferencie európskych cirkví 18:30

Piatok 1.12. Náboženská výchova 15:00

Služby Božie:
3. decembra, 1. nedeľa adventná 9:30
V rámci služieb Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej.

Detská besiedka 9:30

Ofera z 23. nedele po Trojici 19.11. 2017 činí 2 209 .-KČ.

Milodary:
Zvon Reformácie:
Milodary na Zvon reformácie spolu s predanými zvončekmi dovŕšila plánovanú čiastku 400 tis.

Dnešným dňom oficiálne ukončujeme zbierku na Zvon reformácie.

Brat Vladimír Kopáčik venuje na potreby cirkevného zboru 1000.-KČ

Predsedníctvo Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe ďakuje všetkým bratom a sestrám, ktoré sa zúčastnili brigády pre upratovanie chrámu Božieho včera.

2 Kor 9,7: Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh!

ECAV v ČR v spolupráci so SCEAV vydala prostredníctvom Českej biblickej spoločnosti „Bibliu 500“. Je to vydanie Českého ekumenického prekladu Biblie pri príležitosti jubilea 500. výročia reformácie. Výnimočnosťou tohto vydania je príloha v Biblii obsahujúca 3 hlavné kresťanské vyznania viery, Augsburské vyznanie a Malý katechizmus Dr. Martina Luthera s domácimi tabuľami.
Bibliu je možné zakúpiť si po sl. Božích v cene 300.-KČ.

Ďalej si môžete zakúpiť Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický nástenný kalendár na rok 2018, ev. stolový kalendár na rok 2018, Čítanie Písma svätého na rok 2018 so zamsleniami – Hrad prepevný a Tesnou bránou.

CategoryNezaradené
© 2015
Top