Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   370, 691, 203, 667
Epištola:   2. list Petra 3, 8-14
Evanjelium:  Matúš 25, 1-13
Kázňový text:  2 Kráľovská 20, 1-6

Antifóna: 68
Kňaz: Buďte verní až do smrti, hovorí Pán.
Zbor: Aby sme dostali veniec života.

Oznamy:

utorok 25.11.  

Biblická hodina pre seniorov o 15°°
2. kvartál o 18°°
streda 26.11.    biblická hodina mládeže o 19°°
štvrtok 27.11.   nácvik spevokolu o 17:30
piatok 28. 11.   náboženská výchova o 15°°, 1. skupina; o 16°° 2. skupina konfirmačná prípr. sa uskutoční o 16°° príprava dospelých 17°

od 17°° – príprava adventných vencov, do kostola alebo aj do rodín. Sestra farárka prosí o informácie: Kto príde, mailom alebo telefonicky; do pondelka 1.12.2014.
    stretnutie dorastu sa uskutoční o 18°°
    modlitby o 19:30

Nedeľa 30. novembra 2014, 1. nedeľa adventná – služby Božie sa uskutočnia o 9:30, začiatok nového cirkevného roka. Mládežnícke služby Božie

Detská besiedka sa bude konať v riadnom čase o 9:30 v zborovej miestnosti.
Blahoželania: XXX
Genesis 28:15  Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil.
Ofera na diakoniu: Z uplynulej nedele: 3775 .- KČ
 Aj Tohto roku sa chceme zapojiť do projektu ev. diakonie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Je to projekt, ktorým sa zabezpečujú vianočné balíčky pre deti ev. cirkvi. Tohto roku je to 11 detí zo Slovenského Komlóša, 6 dievčat a 5 chlapcov a 10 detí  z Rumunského Vukova. Prispievať ešte môžete individuálne u s. Čopovej.
 Na základe uznesenia presbyterstva ofera z budúcich služieb Božích bude venovaná pre cirkevný zbor Turíčky (Novohradský seniorát, ECAV na Slovensku) na generálnu opravu fasády kostola.

Výzva: Prosíme všetkých bratov a sestry, ktorí zatiaľ v tomto roku (alebo aj za minulý rok) nemajú uhradenú cirkevnú daň, aby tak urobili do konca kalendárneho roka. Cirkevno-zborový konvent stanovil výšku cirkevnej dane nasledovne:
dospelý pracujúci – 1000 KČ/ rok
dôchodcovia, študenti, mamičky na mat. Dovolenke – 600 KČ/rok
deti do konfirmácie – 0 KČ/ rok
Zaplatiť je možné v hotovosti u br. Číčela, prevodom na účet cirkevného zboru alebo bankovou zloženkou.
číslo účtu: 183563032/0300
Do textu pre prijímateľa prosíme uviesť tieto informácie: cirkevná daň, rok, meno.

Milodary:
Brat Jakoubek pri výročí krstu venuje na zborové ciele 2000 KČ a 200 KČ na prácu s deťmi
Rod. Haluková pri krste syna a vnuka Mateja venuje na zborové ciele 1000 KČ.
  Ochotného darcu miluje Boh!
V dňoch 29.12. 2014 – 2.1.2015 sa v Prahe uskutoční európske stretnutie mladých kresťanov „dny víry“. Očakávaná účasť je okolo 25 000 mladých kresťanov z celej Európy. Bližšie informácie sa dozvieme na budúcu nedeľu, kedy medzi nás zavítajú hostia z prípravného výboru. Náročnou časťou tohto stretnutia je ubytovať všetkých hostí. Myšlienka stretnutia je, aby čo najviac mladých kresťanov bolo ubytovaných v rodinách. Do tejto akcie sú zapojené všetky cirkvi pôsobiace v ČR. Obraciam sa, milí bratia a sestry, na Vás s prosbou o to, aby ste sa, pokiaľ je to len možné zapojili aj vy a zvážili, či by ste v tomto čase nemohli prijať do svojho domova 1 – 2 mladých kresťanov. Skúsenosti z iných podujatí sú pozitívne. Je to obohacujúce vzájomne, keď sa ľudia stertávajú a navzájom sa povzbudzujú vo viere.

© 2015
Top