Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   206, 332, 686, 482
Epištola:   Zjavenie Jána 20, 11 – 12
Evanjelium:  Matúš 13, 47-50
Kázňový text:  2 Korintským 5, 10

Antifóna: 82
Kňaz: Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.
Zbor: Zmiluj sa, Pane, nad svojimi sluhami.

Oznamy:

utorok 18.11.  Biblická hodina pre seniorov o 15°°
streda 19.11.    biblická hodina mládeže o 19°°
štvrtok 20.11.   nácvik spevokolu o 17:30
piatok 21. 11.    

náboženská výchova o 15°°, 1.skupina; o 16°° 2. skupina konfirmačná prípr. sa uskutoční o 16°° príprava dospelých 17°° stretnutie dorastu sa uskutoční o 18°°

modlitby o 19:30

Nedeľa 23. novembra 2014, 23. nedeľa po Trojici – služby Božie sa uskutočnia o 9:30, posledná nedeľa cirkevného roka.

Detská besiedka sa bude konať v riadnom čase o 9:30 v zborovej miestnosti.

Blahoželania: XXX

1 Peter 5:7  Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.

Ofera: Z uplynulej nedele: 2303 .- KČ

Aj Tohto roku sa chceme zapojiť do projektu ev. diakonie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Je to projekt, ktorým sa zabezpečujú vianočné balíčky pre deti ev. cirkvi. Tohto roku je to 11 detí zo Slovenského Komlóša, 6 dievčat a 5 chlapcov.

Ofera z  dnešných služieb Božích bude venovaná na tento účel.

Výzva: Prosíme všetkých bratov a sestry, ktorí zatiaľ v tomto roku (alebo aj za minulý rok) nemajú uhradenú cirkevnú daň, aby tak urobili do konca kalendárneho roka. Cirkevno-zborový konvent stanovil výšku cirkevnej dane nasledovne:
dospelý pracujúci – 1000 KČ/ rok
dôchodcovia, študenti, mamičky na mat. Dovolenke – 600 KČ/rok
deti do konfirmácie – 0 KČ/ rok
Zaplatiť je možné v hotovosti u br. Číčela, prevodom na účet cirkevného zboru alebo bankovou zloženkou.
číslo účtu: 183563032/0300
Do textu pre prijímateľa prosíme uviesť tieto informácie: cirkevná daň, rok, meno.

Milodary:
Bratia a sestry zo Spolku Martina Luthera pri svojej návšteve venujú na kostol 500 EUR.
 
Ochotného darcu miluje Boh!

V dňoch 29.12. 2014 – 2.1.2015 sa v Prahe uskutoční európske stretnutie mladých kresťanov „dny víry“. Očakávaná účasť je okolo 25 000 mladých kresťanov z celej Európy. Bližšie informácie sa dozvieme na budúcu nedeľu, kedy medzi nás zavítajú hostia z prípravného výboru. Náročnou časťou tohto stretnutia je ubytovať všetkých hostí. Myšlienka stretnutia je, aby čo najviac mladých kresťanov bolo ubytovaných v rodinách. Do tejto akcie sú zapojené všetky cirkvi pôsobiace v ČR. Obraciam sa, milí bratia a sestry, na Vás s prosbou o to, aby ste sa, pokiaľ je to len možné zapojili aj vy a zvážili, či by ste v tomto čase nemohli prijať do svojho domova 1 – 2 mladých kresťanov. Skúsenosti z iných podujatí sú pozitívne. Je to obohacujúce vzájomne, keď sa ľudia stertávajú a navzájom sa povzbudzujú vo viere.

© 2015
Top