Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   189, 690, 197, 468
Epištola:   Rímskym 14, 1 – 9
Evanjelium:  Lukáš 12, 2 – 9. 32
Kázňový text:  Matúš 24, 15 – 28

Antifóna: 87
Kňaz: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, hovorí Kristus Pán.
Zbor: Lebo synmi Božími budú sa menovať.

Oznamy:

utorok 11.11.  Biblická hodina pre seniorov o 15°°
streda 12.11.    biblická hodina mládeže o 19°°
štvrtok 13.11.   nácvik spevokolu o 17:30
piatok 14. 11.    NV – nebude
    konfirmačná prípr. sa uskutoční o 16°°
    stretnutie dorastu sa uskutoční o 18°°
    modlitby o 19:30

Nedeľa 16. novembra 2014, 22. nedeľa po Trojici – služby Božie sa uskutočnia o 9:30. V rámci sl. Božích privítame návštevu, skupinu pracovníkov MLB z Norimberku, po službách Božích potom bude možné s našimi bratmi a sestrami stretnutie v zborovej miestnosti.

Detská besiedka sa bude konať v riadnom čase o 9:30 v zborovej miestnosti.

Popoludní sa uskutoční spoločné stretnutie spevokolov nášho zboru a spevokolu pri slovenskej gréckokatolíckej farnosti na Spálenej ulici. Stretnutie sa uskutoční v kostole na Spálenej ulici o 17°°.

Blahoželania: XXX

Žalmy 5:12 -13 Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba a plesajú neustále. Ty ich ochraňuj, nech v Tebe jasajú milovníci Tvojho mena. Lebo Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine; láskavosťou kryješ ho ako štítom.

Ofera: Z uplynulej nedele: 2214 .- KČ

Aj Tohto roku sa chceme zapojiť do projektu ev. diakonie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Je to projekt, ktorým sa zabezpečujú vianočné balíčky pre deti ev. cirkvi. Tohto roku je to 11 detí zo Slovenského Komlóša, 6 dievčat a 5 chlapcov. Ofera na budúci týždeň bude venovaná na tento účel.

Milodary:

Ochotného darcu miluje Boh!

V dňoch 29.12. 2014 – 2.1.2015 sa v Prahe uskutoční európske stretnutie mladých kresťanov „dny víry“. Očakávaná účasť je okolo 25 000 mladých kresťanov z celej Európy. Bližšie informácie sa dozvieme na budúcu nedeľu, kedy medzi nás zavítajú hostia z prípravného výboru. Náročnou časťou tohto stretnutia je ubytovať všetkých hostí. Myšlienka stretnutia je, aby čo najviac mladých kresťanov bolo ubytovaných v rodinách. Do tejto akcie sú zapojené všetky cirkvi pôsobiace v ČR. Obraciam sa, milí bratia a sestry, na Vás s prosbou o to, aby ste sa, pokiaľ je to len možné zapojili aj vy a zvážili, či by ste v tomto čase nemohli prijať do svojho domova 1 – 2 mladých kresťanov. Skúsenosti z iných podujatí sú pozitívne. Je to obohacujúce vzájomne, keď sa ľudia stertávajú a navzájom sa povzbudzujú vo viere.

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top