Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike Vás pozýva pri príležitosti obnovenia vnútorného priestoru chrámu na pripomenutie pamiatky posvätenia chrámu a záhradnú slávnosť s tým spojenú v dňoch 23.-24.2017. Program Sobota 23. septembra 2017 v chráme sv. Michala v Jirchářích: 15:00 Duchovný program 16:00Spoločenský program s bohatým pohoštěním na záhrade u chrámu. Bude pripravené aj pivné „prekvapenie“ a grilovaná kuchyňa. Nedeľa 24….

„Vo dne im bola záštitou, NOC prežiarila hviezdami.“ Kniha Múdrosti 10,7     Ako každý rok, tak aj tento rok. Boli sme opäť súčasťou programu Noci kostolov. Je to pre nás česť sa tejto akcie zúčastniť, pozvať svojich kamarátov, kolegov. Je to výborná akcia, ako sa predstaviť pred našimi známymi, hlavne neveriacimi známymi; ako im…

Ohlásená brigáda v našom kostole sv. Michala prebehla a bola veľmi úspešná! Podarilo sa splniť všetky úlohy, ktoré boli naplánované. Interiér kostola je pripravený na začanie rekonštrukčných prác a môžeme se len tešiť na ich výsledok. V utorok sa zišlo sa mnoho dobrovoľníkov, nadšene sa všetci pustili do práce, takže nie je žiadny div, že…

V nedeľu 18. júna 2017 na službách Božích sme dostali vzácny dar – bohoslužbu detí, ktoré ukončovali svoj cirkevný školský rok. Program si poctivo nacvičili, predstavili sa piesňami i čítaným slovom z Písma svätého a tak ukázali, že celý rok študovali a zaslúžia si svoj letný odpočinok. O svojom úsilí dostali na záver vysvedčenie a…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v ČR vypisuje výberové konanie na pozíciu  Riaditeľ úradu cirkvi Popis pozície a pracovná náplň úväzok 1,0 koordinácia agendy spojenej s chodom ústredia a celocirkevných orgánov, resp. plnenie ďalších úloh (viď štatút ECAV v ČR, článok 23.1) miesto výkonu práce Praha   Požiadavky vzdelanie: ideálne vysokoškolské, min. stredoškolské zameranie: právnické, ekonomické,…

Presbyterstvo nášho cirkevného zboru prosí všetkých ochotných bratov a sestry, aby pomohli pripraviť interiér kostola pred jeho nadchádzajúcim letným maľovaním. Je potrebné demontovať a premiestniť vybavenie (napríklad knihy, skrine, osvetlenie…), uskladniť ho (v časti kostola a v kumbále) a zabezpečiť pred poškodením. Tieto práce sú naplánované na utorok 20.06.2017 od 17:00 hodiny. Čím viac pomocných rúk…

V piatok 09.06.2017 sa v našom kostole sv. Michala v Jirchářích uskutočnilo už tradičné podujatie Noc kostolov. Aj tento rok sme túto udalosť organizačne zabezpečili spoločne s  Církevním sborem ECAV v Praze. Za bezproblémovú komunikáciu a spoluprácu ďakujeme najmä bratovi farárovi Davidovi Jurechovi a sestre Halukovej! Noc kostolov sa tentoraz niesla v znamení jubilejného Roka reformácie,…

V nedeľu ráno před službami Božími na prvý Svätodušný sviatok 04.06.2017 sa uskutočnila dlho očakávaná a pripravovaná udalosť – prvé zvonenie nového Zvonu reformácie. Pred týmto okamžikom predniesol pred zhromaždenými veriacimi Slovenského evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru v Prahe krátke zhrnutie histórie vzniku zvonu superintendent ECAV v ČR Mgr. Marián Čop, ktorý sa následne spoločne s členmi presbyterstva zboru pomodlil…

© 2015
Top