Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

„Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva vždy vtedy, keď sa budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať a pod vplyvom milosti spievať vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne.“ Kolosenským 3, 16 V sobotu 1.10.2016 sme mali tú česť sa účastniť festivalu spevokolov národnostných menšin v Prahe. Organizátorom festivalu bol Bulharský kulturně osvětový…

© 2015
Top