Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   207, 333, 198, 652, 223 Epištola:  Rímskym 9, 1 – 5 Evanjelium:  Matúš 21, 28 – 31 Kázňový text: Lukáš 18, 9 – 14 A 84 Kňaz: Srdce čisté stvor mi, ó Bože. Zbor: A obnov v nás ducha pevného. Oznamy: V piatok 5. septembra o 19:30 – modlitby Nedeľa 7. septembra 2014, 12. nedeľa po…

Piesne: 190, 470, 292, 297 (1-2), 462 (1-2| 3-4|5-7) Spievané evanjelium: Lukáš 19:41-48 Kázňový text: 2. Mojžišova 20:3-6 Antifóna: 78 Liturg: Zmiluj sa nad nami, Bože, podľa svojej milosti. Zbor: Pre svoje milosrdenstvo odpusť naše previnenia. Oznamy: 1. Biblická hodina budúci týždeň nebude. Ale   všetkým, ktorí ste poznali ako svojho zborového farára brata Tillingera, dávame…

Piesne: 195, 443, 199, 478 (1-2| 3-4), 222 Starozmluvný text: Jeremiáš 1:4-10 Čítaná epištola: 1.list Korintským 10:1-13 Spievané evanjelium: Lukáš 16:1-12 Kázňový text: 2. Mojžišova 20:2 Antifóna: 57 Liturg: Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského. Zbor: Ale ten, kto činí vôľu Otca nášho nebeského. Oznamy: 1. Biblické hodiny seniorov, mládeže…

Milí moji, ako sme sa dnes dohodli v zborovej miestnosti, posielam Vám nascanovaný článok zo Slovenky, v ktorom je rozhovor so mnou.   [bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6046380016596899713?authkey=CLW955j60PHU7wE&imgmax=912] jh

Piesne:   210, 232, 197, 239 Epištola:  1. list Jána 4, 1 – 6   Evanjelium:  Matúš 7, 22 – 29 Kázňový text: Žalm 48, 2 – 3 a 9 – 15 A 86 Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia. Zbor: Lebo nesmierna je Jeho milosť nad nami. Haleluja. Oznamy: V piatok 15. augusta o…

Piesne:   192, 497, 290, 459 Epištola:  List Rímskym 6, 19 – 23   Evanjelium:  Marek 8, 1 – 9 Kázňový text: Ján 6, 1 – 15 A 54 Kňaz: Hospodine daj mi poznať svoje cesty. Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde. Oznamy: V piatok 8. augusta o 19:30 – modlitby Nedeľa 10. augusta 2014, 8….

Piesne: 192, 483, 207, 485 (1-2| 3|4-5), Starozmluvný text: 5. kniha Mojžišova 15:7-8 a 10-11 Čítaná epištola: 1.list Petrov 1:13-21 Spievané evanjelium: Matúš 5:20-26 Kázňový text: List Jakuba 4:13-17 Antifóna: 52 Liturg: Buďme činiteľmi slova. Haleluja. Zbor: A nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba. Oznamy: 1. So začiatkom prázdnin končíme s pravidelnými stredtýždňovými stretnutiami. Biblické…

Piesne: 377, 648, 199, 250 (1-2|3-4), 225 Čítaná epištola: 1.list Timoteovi 1:12-17 Spievané evanjelium: Lukáš 5:1-11 Kázňový text: Lukáš 5:1-11 Antifóna: 61 Liturg: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu. Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu. Oznamy: 1. So začiatkom prázdnin končíme s pravidelnými stredtýždňovými stretnutiami. Biblické hodiny seniorov, mládeže a druhého…

Piesne:   189, 471,292, 483 Epištola:  List Rímskym 8, 18 – 23   Evanjelium:  Lukáš 6, 36 – 42 Kázňový text: Matúš 8, 5-13 A 55 Kňaz: Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky. Zbor: A velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Oznamy: V piatok 18. júla o 19:30 – modlitby Nedeľa 20. júla…

© 2015
Top