Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 191, 267, 297 (1-2), 462 (1-2|3-4|5-7) Spievané evanjelium: Ján 8:31-36 Kázňový text: List Židom 12:1-2 Antifóna: 66 Liturg: Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie! Zbor: A nasledujte ich vieru. Oznamy: 1. So začiatkom prázdnin končíme s pravidelnými stredtýždňovými stretnutiami. Biblické hodiny seniorov, mládeže a druhého kvartálu budeme zvolávať po dohode a…

Piesne: 189, 451, 568, 475 (1|2|3) Čítaný starozmluvný text: Izaiáš 43:22-28 Čítaná epištola: Skutky apoštolov 9:1-9 Spievané evanjelium: Matúš 16:13-19 Kázňový text: Lukáš 9:49-50 Antifóna: 68 Liturg: Buďte verní až do smrti, hovorí Pán. Zbor: Aby sme dostali veniec života. Oznamy: 1. So začiatkom prázdnin končíme s pravidelnými stredtýždňovými stretnutiami. Biblické hodiny seniorov, mládeže a…

Piesne:   186, 449, 197, 466 Epištola:  Skutky 8, 26 – 39   Evanjelium:  Ján 1, 29 – 34 Kázňový text: List Galatským 3, 26 – 29 A 50 Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja. Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja. Oznamy: Utorok 24.6.2014 – Biblická hodina seniorov o 15°° v zborovej miestnosti. Streda 25.6. 2014 o 19°°…

© 2015
Top