Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:               346, 182, 292, 184 Žalm:                   Žalm 145, 1 – 13 Evanjelium:       Ján 3, 1 – 15 Kázňový text:    Mt 28, 18 – 20 A 41 Kňaz: Svätý, svätý svätý je Pán vševládny. Haleluja. Zbor: Plné sú nebesá i zem slávy Jeho. Haleluja. Oznamy: Pondelok 16.6. – zasadnutie cirkevnozborového presbyterstva 17°° hod. V zborovej miestnosti….

Piesne:   165, 167, 172, 169, 179 Žalm:  Žalm 118, 24-29 Evanjelium:  Ján 14, 15 – 21 Kázňový text:  A 41 Kňaz: Duch Svätý naplnil všetkých apoštolov. Haleluja. Zbor: A v rozličných rečiach hovorili veľké veci Božie. Haleluja. A 42 Kňaz: Príď Duchu Svätý, naplň nás svojimi darmi. Zbor: Zhromažď všetky národy v jednotu viery. Oznamy: Pondelok…

Piesne:   385, 161, 163 Evanjelium:  Lukáš 11, 11 – 13 Kázňový text: 1. list Jána 4, 13 – 21 A 39: Kňaz: Naša otčina je v nebesiach. Haleluja. Zbor: Odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Haleluja. Oznamy: Utorok 3.6.2014 sa bude konať Biblická hodina seniorov a to o 15°° v zborovej miestnosti. 18°° – koncert…

© 2015
Top