Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 121, 125, 324, 144 (1-2|3|4) Spievané evanjelium: Matúš 9:35-38 Kázňový text: Matúš 13:31-32 Antifóna: 34 Liturg: Kristus Pán umrel pre naše hriechy. Haleluja. Zbor:  A vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Haleluja. Oznamy: 1. Budúci utorok sa stretneme na  biblickej hodine pre seniorov od 15:00 hod. v zborovej miestnosti. 2. Mládež, Spevokol a modlitby…

© 2015
Top