Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6019507224661151665?authkey=CILEqIPBusaL-wE&imgmax=912]

Členka nášho zboru pani Božena Fuková bola vyznamenaná Cenou Františka Kriegla za občiansku statočnosť, ktorú udeľuje Nadácia Charty 77. B. Fuková bola v roku 1968 poslankyňou Federálneho zhromaždenia a hlasovala proti pobytu sovietskych vojsk vo vtedajšom Českosloskovensku ako jediná Slovenska. Následne musela odísť z politky aj zo zamestnania. Cenu prevzala 26. mája 2014 jej dcéra…

Piesne: 122, 483, 126, 634, 644 (1-2|3-4) Čítaný starozmluvný text: Daniel 6:7-11 Čítaná epištola: List Efezským 3:14-21 Spievané evanjelium: Ján 16:23-33 Kázňový text: Ján 15:5-12 Antifóna: 64 Liturg: Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti, hovorí Kristus Pán.  Zbor:  Kto zostáva v Ňom, ten prináša veľa ovocia. Oznamy: 1. Budúci utorok sa biblická hodina…

V našej zborovej miestnosti sa konala Synoda. [bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6017082952830234113?authkey=CJu_x5757-y-fQ&imgmax=912] bs

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6016919705454996657?authkey=CKqt9Y23-fjQ6wE&imgmax=912]

Program Noci kostelov 23. mája 2014: 18°° – Otvorenie programu • „výstava Biblie“ • Program pre deti/ tvorivé dielne – paralelne s výstavou Biblie • História chrámu 19:00 – Varhanní koncert Zaznejú diela:  J.S. Bacha, G. F. Händela, A. Dvořáka, A. Vivaldiho Učinkujú:  Michelle Hradecká – varhany Libuše Moravcová Myřátská – soprán Viktor Mazáček – housle 20:00 – Spevácky…

Piesne:   354, 137, 360, 226 Epištola:  1. list Jána 4, 10 – 16 Evanjelium:  Ján 15, 10 – 17 Kázňový text: Žalm 98 A 86: Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia Zbor: Lebo je nesmierna Jeho milosť nad nami. Haleluja. Oznamy: Utorok 20.5.2014 sa bude konať Biblická hodina seniorov a to o 15°°…

Piesne:               355, 130, 558, 140 Epištola:             Efezským 6, 1 – 4 Evanjelium:        Ján 19, 26 – 27 A 66:   Kňaz: Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie! Zbor: A nasledujme ich vieru.   Oznamy: Pondelok 12.5.2014: predsedníctvo cirkevného zboru oznamuje, že sa uskutoční zasadnutie cirkevno-zborového presbyterstva a to o…

[bg|https://plus.google.com/photos/116467583882229326125/albums/6011005634264231281?authkey=CIW5sJjasLaUQg&imgmax=912]

Zároveň privítame na Službách Božích hostí z Martina, ktorí prídu predstaviť aj nám knihu o br. farárovi Jánovi Bohdanovi Hroboňovi, ktorý v Martine pôsobil dlhé roky až do svojej smrti. Príde i jej autorka, pani Zuzana Bukovská. [bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6010012806384720161?authkey=CJ3N07rEldGZZg&imgmax=912]

© 2015
Top