Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

3. nedeľa pôstna, 23. marec 2014, „Premoženie zlých mocností.“ Piesne: 81, 97, 82, 85 (1-2|3|4-5) Čítaný starozmluvný text: Jeremiáš 21:7-13 Čítaná epištola: List Efezským 5:1-9 Spievané evanjelium: Lukáš 11:14-28 Kázňový text: Lukáš 11:14.24-26 Antifóna: 29 Liturg: Kristus na vlastnom tele vyniesol na kríž naše hriechy. Zbor:  Aby sme odumreli hriechu a žili spravodlivosti. Oznamy: 1….

1. nedeľa pôstna, 9. marec 2014, „Boj s pokušeniami“ Piesne:   80, 95, 82, 303 Epištola:  List Jakuba 1, 12 – 15 Evanjelium:    Matúš 16, 21 – 23 Kázňový text:  Matúš 27, 3 – 5 Antifóna:  25 Kňaz: Hospodin vložil na Krista neprávosti všetkých nás. Zbor: Pre nás Ho viedli ako baránka na zabitie. Oznamy: Utorok 11.3.2014 bude Biblická…

Nedeľa Predpôstna, 2. marec 2014 „Zborový konvent – soľ zeme a svetlo sveta“ Piesne:   213, 344, 309, 263 Evanjelium:   Matúš 5, 16-17 Kázňový text:  Skutky apoštolov 4, 12 Antifóna:  65 Kňaz: Hospodin mocností je s nami. Haleluja. Zbor: Hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Haleluja. Oznamy: Utorok 4.3.2014 bude Biblická hodina seniorov o 15°° Streda 5.3. 2014…

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5981014144183517985?authkey=CNuL7JWYob3bcQ&imgmax=912] 

© 2015
Top