Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Pri príležitosti 20. výročia znovuobnovenia ECAV v ČR budú 27.-29. septembra 2013 prebiehať celocirkevné oslavy. Konať sa budú zaujímavé prednášky v priestoroch ETF na Černej ulici, spoločné pohostenie pre členov všetkých cirkevných zborov a taktiež spoločné nedeľné bohoslužby. Prijmite pozvanie na tieto celocirkevné oslavy, kde môžeme i týmto spôsobom osláviť pôsobenie Krista v našej cirkvi….

© 2015
Top