Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

S hlbokým zármutkom v srdci, ale zároveň v nádeji vzkriesenia v Ježišovi Kristovi oznamujeme, že dňa 19. júna Pán Boh povolal z tejto časnosti našu spolusestru Blaženu Urbanovú rod. Šikurovú vo veku 90 rokov. Rozlúčka s našou spolusestrou sa uskutoční v sobotu 22. júna o 13°° v chráme Božom v Jirchářích. „Riekol jej Ježiš: Ja…

                                             9. jún 2013 Vážne pozvanie Piesne:              188, 233, 197, 240 Epištola:            Zjavenie 19, 5 – 9 Evanjelium:       Lukáš 19, 1 – 10 Kázňový text:    Žalm 36, 6 – 11 Antifóna:            60…

© 2015
Top