Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Predpôstna Nedeľa. (10.2.2013), „Dar Božej lásky.“ Piesne: 187, 553, 197, 243 (1-2|3-4|5) Čítaný starozmluvný text: Veľpieseň 8:6-7 Čítaná epištola: 2. list Korintským 5:18-20 Spievané evanjelium: Ján 12:20-33 Kázňový text: Ján 12:20-27 Antifóna: 28 Liturg: Kristus Ježiš ponížil sa a bol poslušný Otcovi do smrti. Zbor: Poslušný bol až do smrti na kríži.  Oznamy: 1. Biblická hodina pre  seniorov…

© 2015
Top