Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 186, 200, 651, 304 (1|2|3) 

Spievané evanjelium: Lukáš 15:11-32

Kázňový text: 2.Mojžišova 20:12

Antifóna: 61
Liturg: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu.
Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu.

Oznamy:

1. Biblická hodina pre seniorov bude vo zvyčajnom čase v utorok od 15:00 hod.

2. V utorok o 18:00 hod. sa stretne 2.kvartál v zborovej miestnosti.

3. Mládež sa na svojej biblickej hodine stretne v stredu o 19:00 v zborovej miestnosti.

4. Vo štvrtok nacvičuje spevokol v zborovej miestnosti o 17:30.

5. V piatok o 15:00 hod. sa vyučuje náboženstvo v zborovej miestnosti a potom od 19:30 sú spoločné modlitby.

6. Služby Božie v 21.nedeľu po sv. Trojici budú o 9:30 hod.

7. Upozorňujeme presbyterov na konanie mimoriadneho zasadnutia presbyterstva budúcu nedeľu 9.11. o 16:00 hod. z dôvodu kanonickej vizitácie nášho zboru.

8. Pri východe z kostola si môžete kúpiť najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier a mesačný program na november.

Blahoželania:
Tento týždeň si spomedzi členov nášho zboru narodeniny pripomenuli: XXX

Všetkým želáme Božie požehnanie. Syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy, lebo ti predĺžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho. Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca! (Príslovia 3:1-3)  

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
… dar rodiny, rodičov, prarodičov, deti
… drahých blízkych, ktorí nás predišli do večnosti

Poďakovania:
Veľmi pekne ďakujem za pomoc pri príprave dnešného pohostenia po bohoslužbách.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery, ktorá bola 1522,- Kč a 12€. Ofera z bohoslužieb k Pamiatke reformácie bola 962,- Kč.  Prijali sme i milodary, ses. Zámečníková venovala 2000,- Kč a br. Pivoňka 500,- Kč. Nech si Pán Boh obľúbi i tieto dary.

© 2015
Top