Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

                                             9. jún 2013

Vážne pozvanie

Piesne:              188, 233, 197, 240

Epištola:            Zjavenie 19, 5 – 9

Evanjelium:       Lukáš 19, 1 – 10

Kázňový text:    Žalm 36, 6 – 11

Antifóna:            60

Kňaz: Slúžte Hospodinu v bázni a veseľte sa v Ňom

Zbor: Blahoslavení, čo sa k Nemu utiekajú.

 

Oznamy:

Utorok 11. 6. 2013 o 15°° hod. biblická hodina pre dospelých

                                      O 18°° hod Prednáška hosťa br. Charles J. Evansona „Stred a okraj luteránskej ekleziológie“

        

Streda 12. 6. 2013 o 19°° hod.  sa uskutoční biblická hodina mládeže

 

Štvrtok 13. 6. 2013 o 17:30 Spevokol

 

Budúcu nedeľu 16. júna 2013 – 3. Nedeľa po Trojici sa búdú služby Božie konať v riadnom  čase o 9:30.

Detská besiedka sa bude konať v čase hlavných služieb Božích.

V nedeľu večer o 19:30 sa budú konať služby Božie spoločne s bratmi a sestrami zo Slovenska (považský a turčianský seniorát), pod vedením brata diakona Marcinu. Aj na tieto služby Božie vás srdečne pozývame.

Služby Božie na záver školského roka s požehnaním detí a programom ku dňu otcov sa budú konať v 4. Nedeľu po Trojici, 23. Júna. V rámci tejto nedele pripravujeme aj detskú burzu. Veci do burzy môžete poskytnúť sestre Plzákovej a Čopovej.

Pripravujeme detský biblický tábor. „Boží bojovníci“ EF 6 kapitola. Prihlášky sú umiestnené pri východe z chrámu.

Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť velkonočné číslo cirkevného časopisu Evangelicus.  Evanjelický posol spod Tatier

Blahoželania: 4.6. Ján Antolík, Marek Fitala

 6.6. Božena Šmídová

Vám, milí bratia a sestry blahoželáme a prajeme Vám, aby Vás Pán Boh sprevádzal svojim požehnaním, pokojom, radosťou, milosťou a zdravím.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…

… za spravodlivosť vo svete…

… za našu mládež…

… za naše rodiny…

Poďakovania: Ďakujeme srdečne

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích ale aj všetkým vám bratia a sestry, ktorí ste prispeli k dnešnému pohosteniu.

Ofera:           

Nedeľa 2.6. – 2343 KČ, 2,5 EUR

Milodary:

Zbierka na misiu v Ghane (R. Uhrín) – 1867 KČ

Ofera z dnešnej nedele a budúcej nedele (3. po Trojici 16. júna) bude venovaná ľuďom zasiahnutým záplavami. (Celocirkevná zbierka)

 

 

© 2015
Top