Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   191, 229, 452, 365
Epištola:   List Rímskym 10, 1-4
Evanjelium:  Ján 17, 14 – 18
Kázňový text:  1 list Petra 3, 8-15

Antifóna: 60
Kňaz: Slúžte Hospodinu v bázni a veseľte sa v Ňom.
Zbor: Blahoslavení, čo sa k Nemu utiekajú.

Oznamy:

pondelok 20.10.   zasadnutie cirkevno-zborového presbyterstva o 17°° v zborovej miestnosti

utorok 21.10.   biblická hodina seniorov o 15°°
    2. kvartál bibl. hodina dospelých o 18°°
streda 22.10.  Beseda – Múzeum SNP, 70. výročie SNP
    17°° – dom národnostných menšín

streda 22.10.    biblická hodina mládeže o 19°°
štvrtok 23.10.   nácvik spevokolu o 17:30
piatok 24. 10 –   náboženská výchova 15°° (1. roč.)
       16°° (2. roč.)
   konfirmačná príprava 16°°
   konfirmačná prípr. Dospelých 17°°

Nedeľa 26. októbra 2014, 19. nedeľa po Trojici – služby Božie sa uskutočnia o 9:00. Tieto služby Božie budú vysielané priamym prenosom v Českom rozhlase. Služby Božie budú venované pamiatke reformácie. V súvislosti s tým ešte pripomínam, že v noci zo soboty na nedeľu sa posúva čas o hodinu späť.

Detská besiedka sa bude konať v riadnom čase o 9:00

Blahoželania: XXX

1 Králi 8:57  Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, ako býval s našimi otcami, nech nás neopustí a nezavrhne.

Ofera: Z uplynulej nedele: 1771.- KČ
Z dnešných služieb Božích bude venovaná na výdaje spojené s pamiatkou posvätenia chrámu.

Milodary: Pri vstupe do manželstva venujú novomanželia Molnárovi 2000 KČ na cirkevno-zborové ciele.

Ochotného darcu miluje Boh!

Predsedníctvo cirkevného zboru ďakuje našim bratom a sestrám, ktorí sa podieľali na organizácii a príprave osláv 600. výročia prisluhovania podobojí v nedeľu 12. 10. v našom chráme a to: Janke Halukovej, Janke Gregerovej, Zuzane Bukovskej, Nadi Pagáčovej, Pavlovi Číčelovi, Michalovi Dzetkuličovi a Jánovi Macovi.

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top