Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

1. nedeľa pôstna, 9. marec 2014, „Boj s pokušeniami“

Piesne:   80, 95, 82, 303
Epištola:  List Jakuba 1, 12 – 15
Evanjelium:    Matúš 16, 21 – 23
Kázňový text:  Matúš 27, 3 – 5
Antifóna:  25

Kňaz: Hospodin vložil na Krista neprávosti všetkých nás.
Zbor: Pre nás Ho viedli ako baránka na zabitie.

Oznamy:

Utorok 11.3.2014 bude Biblická hodina seniorov o 15°°

Streda 12.3. 2014 o 19°° hod. biblická hodina mládeže.

Štvrtok 13.3.2014 o 17:30 hod. Spevokol

Piatok 14.3.2014 o  15°° Vyučovanie náboženstva
    17°° Konfirmačná príprava
    19:30 hod. Modlitby

Nedeľa 16. marca 2014, 2. pôstna nedeľa – 9:30

Detská besiedka nebude, deti sa budú účastniť služieb Božích v chráme Božom.

Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť cirkevný časopis Evangelicus, Evanjelický posol spod Tatier a ďalšiu literatúru.

Blahoželania: XXX

Ján 6:68 – 69  Odpovedal Mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš,  a my sme uverili a poznali, že Ty si (Kristus), ten Svätý Boží.

 

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…
…za silu, vieru, odvahu v boji proti pokušeniam našim, našich blízkych…
… za mládež nášho cirkevného zboru…
… za cirkevný zbor v Plzni…

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích
Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

Ofera:

2. marca 2014 – 3014.- KČ

V piatok 7. marca 2014 sa uskutočnil svetový deň modlitieb žien v rámci programu bola uskutočnená zbierka na pomoc ženám v Egypte, v zbierke sa vyzbieralo: 4100 KČ, ktoré budú poslané na daný zámer prostredníctvom výboru SDM.

Milodar:
Bohuznámy brat pre potreby cirkevného zboru venuje 1000.- KČ.

Ochotného darcu miluje Boh!

© 2015
Top