Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   209, 128, 145, 600
Epištola:  1 list Petra 1, 3 – 9
Evanjelium:  Ján 20, 24 -29

A 36:
Kňaz: Ja som vzkriesenie i život, vraví Kristus Pán.
Zbor: Kto verí v Neho bude žiť, aj keď umrel.

Oznamy:

Utorok 29.4.2014 sa bude konať Biblická hodina seniorov a to o 15°° v zborovej miestnosti.

Streda 30.4. 2014 o 19°° hod. biblická hodina mládeže.

Štvrtok 1.5.2014 o 17:30 hod. Spevokol

Piatok 2.5.2014   Vyučovanie náboženstva nebude 

                          19:30 hod. Modlitby

Nedeľa 4. mája 2014, 2. nedeľu po Veľkej noci – služby Božie sa uskutočnia o 9:30, v rámci služieb Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej.

Detská besiedka sa bude konať  v čase hlavných služieb Božích v zborovej miestnosti.

V nedeľu 11. mája (3. po Veľkej noci) v rámci služieb Božích bude prezentovaná kniha „Kazateľ Ján Bohdan Hroboň“ za prítomností hostí z cirkevného zboru ECAV na Slovensku Martin.

V dňoch 2. – 6.júla 2014 cirkevný zbor organizuje rodinný letný tábor v Krkonošiach – horský domov Herlikovice. Názov tábora  – Veľké Egyptské dobrodružstvo. Bližšie informácie u D. Čopovej, tel. č. 734 265 360 alebo mail: diakonka.ecav@gmail.com.

Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť cirkevný časopis Evangelicus, Evanjelický posol spod Tatier a ďalšiu literatúru.

Blahoželania: XXX

Žalmy 84:12 – 13  Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje; Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony. Ó Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…
… za vieru, našu, našich blízkych…
… za deti nášho zboru…

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích
Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

Ofera:
Nedeľa 21. apríla 2014 –

Milodar:

Ochotného darcu miluje Boh!

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top