Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Utorok 20.3.
Biblická hodina seniorov 10°°
(Lutherova sieň)

Pozývame do modlitebnej reťaze, ktorá prebieha vždy v utorok medzi 21:00-22:00. Kto by ste chceli byť jej súčasťou, píšte o info na bstupicky@gmail.com

Streda 21.3.
Biblická hodina mládeže 19°°
(Lutherova sieň)

Štvrtok 22.3.
Nácvik cirkevno-zborového spevokolu 18°°

Piatok 23.3.
Náboženská výchova 15°°; 16°°; 17°°

Nedeľa 25.3. – 6. nedeľa pôstna (kvetná)
Pašiové služby Božie 9:30

Detská besiedka 9:30

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov:

29.3. ZELENÝ ŠTVRTOK 17:00
Služby Božie s prisluhovaní sviatosti Večere Pánovej

30.3. VEĽKÝ PIATOK 9:30
Pašiové služby Božie

1.4. 1. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ 9:30
Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej

2.4. 2. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ 9:30

Ofera zo 4. pôstnej nedele 11.3. 2018 činí 1 567.-KČ

Milodary: sestra Nadradiová venuje 200.-KČ; Sestra Jana Kočišová 1000.-KČ
Sestra Darina Lukačová 1000.-KČ – na organ; Brat Ľubomír Vyšný venuje 300.-KČ na potreby cirkevného zboru; Sestra Danica Havlíková venuje 1000.-KČ na chrám Boží
Bohuznáma sestra venuje 100.-KČ na prevádzku cirkevného zboru.
2 Kor 9,7: Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh!

Predsedníctvo a presbyterstvo cirkevného zboru vás, milí bratia a sestry, vyzýva k úhrade cirkevného príspevku (dane). Môžete tak urobiť vždy po sl. Božích u brata kurátora P. Číčela alebo zaslaním finančnej čiastky na číslo účtu cirkevného zboru.
Podľa uznesenia cirkevnozborového konventu sa cirkevný príspevok (daň) platí nasledovne:
Pracujúci člen – 1000.-KČ/rok
Študent, senior, materská dov. – 600.-KČ/rok

Pri platení prostredníctvom prevodu na účet nezabudnite uviesť meno a rok za ktorý cirkevnú daň hradíte.

Číslo účtu cirkevného zboru:
183563032/0300

ECAV v ČR v spolupráci so SCEAV vydala prostredníctvom Českej biblickej spoločnosti „Bibliu 500“. Bibliu je možné zakúpiť si po sl. Božích v cene 300.-KČ.

Ďalej si môžete zakúpiť Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický nástenný kalendár na rok 2018, ev. stolový kalendár na rok 2018, Tranovského kalendár 2018,
čítanie Písma svätého na rok 2018 so zamsleniami – Hrad prepevný a Tesnou bránou
Tiež ponúkam do pozornosti novú ročenku ECAV v ČR Evangelicus 2018.

Na základe rozhodnutia konventu cirkevného zboru konaného 4.3.2018 cirkevný zbor vyhlasuje celocirkevnú zbierku na organ v chráme Božom sv. Michala V Jirchářích. Cieľová suma zbierky je stanovená na 500 000.- KČ. Zbierka bude určená na doplnenie organa tromi registrami, ktoré ešte organu chýbajú a zároveň organ po maľovaní chrámu Božieho vyčistiť a naladiť. Zbierka bude prebiehať až do zhromaždenia cieľovej sumy.

© 2015
Top