Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Oculi. Premoženie zlých mocností

Piesne: 331, 97, 297
Epištola: 2 Korintským 12, 7 – 10
Evanjelium: Lukáš 11, 14 – 28
Kázňový text: Efezským 5, 1 – 2 (1-8)

A – 26
Kňaz: Kristus bol ranený pre naše hriechy.
Zbor: A strýznený pre naše neprávosti.

Oznamy

Utorok 6.3.
Biblická hodina seniorov 10°°
(Lutherova sieň)

Pozývame do modlitebnej reťaze, ktorá prebieha vždy v utorok medzi 21:00-22:00. Kto by ste chceli byť jej súčasťou, píšte o info na bstupicky@gmail.com

Streda 7.3.
Biblická hodina mládeže 19°°
(Lutherova sieň)

Štvrtok 8.3.
Nácvik cirkevno-zborového spevokolu 18°°

Piatok 9.3.
Náboženská výchova 15°°; 16°°; 17°°

Nedeľa 11.3. – 4. nedeľa pôstna
Služby Božie 9:30
V rámci sl. Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej

Detská besiedka 9:30

Ofera z 2. pôstnej nedele 25.2. 2018 činí 3 140.-KČ a 35.- EUR.

Milodary: Manželia Byrne pri krste syna Ryana venujú 2000.-KČ pre potreby cirkevného zboru

2 Kor 9,7: Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh!
ECAV v ČR v spolupráci so SCEAV vydala prostredníctvom Českej biblickej spoločnosti „Bibliu 500“. Bibliu je možné zakúpiť si po sl. Božích v cene 300.-KČ.

Predsedníctvo a presbyterstvo cirkevného zboru vás, milí bratia a sestry, vyzýva k úhrade cirkevného príspevku (dane).
Môžete tak urobiť vždy po sl. Božích u brata kurátora P. Číčela alebo zaslaním finančnej čiastky na číslo účtu cirkevného zboru.
Podľa uznesenia cirkevnozborového konventu sa cirkevný príspevok (daň) platí nasledovne:
Pracujúci člen – 1000.-KČ/rok
Študent, senior, materská dov. – 600.-KČ/rok

Pri platení prostredníctvom prevodu na účet nezabudnite uviesť meno a rok za ktorý cirkevnú daň hradíte.

Číslo účtu cirkevného zboru:
183563032/0300

Ďalej si môžete zakúpiť Evanjelický posol spod Tatier,
Evanjelický nástenný kalendár na rok 2018,
ev. stolový kalendár na rok 2018
Tranovského kalendár 2018,
čítanie Písma svätého na rok 2018 so zamsleniami – Hrad prepevný a Tesnou bránou
Tiež ponúkam do pozornosti novú ročenku ECAV v ČR Evangelicus 2018.

© 2015
Top