Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

1. nedeľa adventná 3. december 2017
Pán prichádza

Piesne: 1, 15, 17
Evanjelium: Ján 3, 1 – 16
Kázňový text: Rímskym 8, 35

A – 2
Kňaz: Vyjde hviezda z Jákoba. Chváľte Pána.
Zbor: A povstane berla z Izraela. Chváľme Pána.

Oznamy:

Pondelok 4.12. Zasadnutie cirkevnozborového presbyterstva 17:00

Utorok 5.12. Biblická hodina seniorov 10:00
Adventná biblická hodina

Brat B. Štupický pozýva do modlitebnej reťaze, ktorá prebieha vždy v utorky medzi 21:00-22:00. Kto by ste chceli byť jej súčasťou, píšte mu o info na bstupicky@gmail.com

Streda 6.12. Biblická hodina mládeže
Lutherova sieň 19:00

Štvrtok 7.12. Nácvik spevokolu 18:00

Piatok 8.12. Náboženská výchova 15:00

Služby Božie:
10. decembra, 2. nedeľa adventná 9:30

Detská besiedka 9:30

Utorok 12.12. Biblická hodina
Spievanie kolied 10:00

Ofera z 24. nedele po Trojici 26.11. 2017 činí 3 545.-KČ.

Milodary:
Rod. Květinová pri krste syna Liama venuje 1000.-KČ na chrám Boží.

2 Kor 9,7: Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh!

ECAV v ČR v spolupráci so SCEAV vydala prostredníctvom Českej biblickej spoločnosti „Bibliu 500“. Je to vydanie Českého ekumenického prekladu Biblie pri príležitosti jubilea 500. výročia reformácie. Výnimočnosťou tohto vydania je príloha v Biblii obsahujúca 3 hlavné kresťanské vyznania viery, Augsburské vyznanie a Malý katechizmus Dr. Martina Luthera s domácimi tabuľami.
Bibliu je možné zakúpiť si po sl. Božích v cene 300.-KČ.

Ešte sú tiež v ponuke trička – 500 rokov reformácie.

Ďalej si môžete zakúpiť Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický nástenný kalendár na rok 2018, ev. stolový kalendár na rok 2018, Čítanie Písma svätého na rok 2018 so zamsleniami – Hrad prepevný a Tesnou bránou.

Tiež ponúkam do pozornosti novú ročenku ECAV v ČR Evangelicus 2018.

© 2015
Top