Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

PROGRAM

Privítanie, úvodné slovo – Michal Dz.

Predspev: (ES č. 605) – zbor stojí

1.

Liturg: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!

Zbor: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme.

Liturg: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným,

Zbor: predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným!

2.

Liturg: On stvoril more, zem a všetko, čo živé je.

Zbor: On stvoril…

Liturg: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.

Zbor: Jeho dielom…

3.

Liturg: Hospodin je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.

Zbor: Hospodin…

Liturg: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas!

Zbor: Nezatvrďme…

4.

Liturg: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!

Zbor: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme.

Liturg: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojim.

Zbor: Klaňajme sa pokľaknime pred Pánom Tvorcom svojim.

Pieseň č. 1: ES č. 16

Sláva: (zbor stojí) – Jana G.

Liturg: Sláva na výsostiach Pánu Bohu!

Zbor:  A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Amen.

Pozdrav: (zbor stojí) – Jana G.

Liturg:  Pán Boh buď s vami…

Zbor:  … i s duchom tvojim!

Kolekta – Barborka K. (zbor sedí)

Čítaný starozmluvný text: Jer 23:5-8– Zuzka T.

Čítaná epištola: Zjavenie 5:1-5 – Zuzka V. (zbor stojí)

Zbor: … slovo nášho Boha zostáva naveky.

Pieseň č. 2: ES č.15

Čítané evanjelium: Matúš 21:1-9 – Lucka B. (zbor stojí)

Pieseň s mládežou – Všade tam, kde sú

Kázeň slova Božieho: List Rímskym 13:8-12 – Peter K.

Piesne s mládežou – Boh je láska, Spievajme novú pieseň

Oznamy – Maroš K.

Piesne s mládežou

Antifóna č. 7 (zbor stojí) – Jana G.

Liturg:  Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

Zbor:  Hosana Synovi Dávidovmu. Hosana na výsostiach!

Záverečná kolekta – Rasťo U. (zbor sedí)

Áronovské požehnanie: (zbor stojí) – Jana G.

Zbor: Amen, amen, amen.

Piesne s mládežou

Záver s podaním rúk – Michal J.

Oznamy

1. Biblická hodina pre seniorov bude vo zvyčajnom čase v utorok od 15:00 hod.

2. Mládež sa budúci týždeň spojí s 2.kvartálom na biblickej hodine v stredu o 19:00 v  zborovej miestnosti. Bude špeciálne „mikulášsko-hermelínová“.

3. Vo štvrtok nacvičuje spevokol v zborovej miestnosti o 17:30.

4. V piatok o 15:00 hod. sa vyučuje náboženstvo,  od 17:00 hod. je konfirmačná príprava a potom od 19:30 sú spoločné modlitby. Všetko v zborovej miestnosti.

5. Dovoľujeme si vás pozvať na Mikulášske popoludnie, ktoré pripravujeme v spolupráci s Grécko-katolíckou a Rímsko-katolíckou farnosťou a slovenskými spolkami v rámci Dní slovenských farností v Prahe. Príďte v sobotu 6.12. o 15:00 hod. do Emauzského kláštora (a v divadelnej miestnosti,  Vyšehradská 40/320, Praha 2). Popoludnie začína spoločnými modlitbami (v Kostole sv. Kosmy a Damiána), pokračuje (v divadelnej miestnosti) programom pre deti s bábkovým predstavením, čakaním na Mikuláša. Tentokrát sa dočkajú ale aj dospelí, pretože po pohostení pokračuje program pri speve a hudbe (cca do 22:00 hod.)

6. Služby Božie v 2. adventnú nedeľu po sv. Trojici budú o 9:30 hod. s prisluhovaním sv. Večere Pánovej so spoveďou

7. Pri východe z kostola si môžete kúpiť najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier a mesačný program na december (s rozpisom bohoslužieb počas vianočných sviatkov).

Blahoželania:

Tento týždeň si spomedzi členov nášho zboru narodeniny pripomenuli: XXX. Obom želáme Božie požehnanie. Lebo oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce. (Žalm 5:12-13)

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…

… schopnosť skutočnej lásky voči svojim blížnym

… požehnanie adventného času

… mládež nášho zboru i zboru v Brne

Poďakovania:

Veľmi pekne ďakujem bratovi teológovi Petrovi Korpovi za zvesť Božieho Slova.

Srdečne ďakujeme zvlášť spolupracovníkom z tímu a zároveň všetkým mládežníkom, ktorí sa zapojili do príprav dnešných adventných Služieb Božích.

Ďakujem z prípravu dnešného pohostenia a týmto si vás všetkých dovoľujem pozvať naň po bohoslužbách do zborovej miestnosti.

Chcem poďakovať za príjemný večer v piatok všetkým sestrám, ktoré prišli pripravovať adventné vence. Zvlášť Simonke za ochotu a spoločnosť do neskorých hodín a veľká vďaka patrí sestre kostolníčke Marte Vrškovej, ktorá odchádzala so mnou úplne posledná. A neboli by žiadne vence nebyť pomoci manželov Štupických a brata Mira Argaja pri zháňaní čečiny.

Ďakujem nakoniec aj všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery. Tá bola vo výške 1525,- Kč .

Po službách Božích Vás srdečne pozývame na občerstvenie do zborovej miestnosti.

– SOLI DEO GLORIA

CategoryMládež
© 2015
Top