Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

„Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva vždy vtedy, keď sa budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať a pod vplyvom milosti spievať vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne.“
Kolosenským 3, 16

V sobotu 1.10.2016 sme mali tú česť sa účastniť festivalu spevokolov národnostných menšin v Prahe. Organizátorom festivalu bol Bulharský kulturně osvětový klub v Praze, ktorý je členom Asociace bulharských spolků v ČR. Záštinunad festivalom prevzal Dom národnostních menšin. Festival chcel poskytnúť priestor k nadviazaniu spolupráce a priateľstva. V roku 2016 sa konal prvý nesúťažný ročník. V roku 2017 by sa mal konať súťažný festival.

Spevokol som na festival prihlasovala dňa 28.6.2016 paní Natalii Kalajdžievovej a dúfala som, že cez prázdniny a v septembri dokážeme natrénovať piesne. Repertoár nebol striktne predpísaný, avšal mala zaznieť aspoň jedna pieseň český a jedna pieseň danej národnostnej menšiny – v našom prípade slovenská. K dispozícii mal každý spevokol 20 minut čistého času.

Festivalu sa účastnilo 6 spevokolov / speváckych skupin – Sbor sv. Vladimíra (ukrajinská národnostná menšina), Duo MarOlja (taktiež ukrajinská národnostná menšina), Mille Domi (maďarská národnostná menšina), skupina Son CA (vietnamská národnostná menšina), Hlasy Bulharska (bulharská národnostná menšina) a náš spevokol Evanjelickej cirkvy a.v. v ČR.

Už pri príchode do Domu národnostných menšin sa nám zapáčili blúzky zboru sv. Vladimíra – biele blúzky s červenými folklórnymi vzormi, muži mali nádherne doladené kravaty. Spevokol Mille Domi boli v čiernom s ružovými doplnkami. Bulharské hlasy tiež pekne doladení v bielo-čiernej kombinácii. Duo MarOlja tvoria členky zboru sv. Vladimíra, takže oblečenie mali podobné. Skupinu Son CA sme pred vystúpením nevideli. My sme sa tiež zladili do čiernej kombinácie a dievčatá mali náhrdelník s ružou, každá inej farby. Pred začiatkom festivalu sme počuli všetky spevokoly trénovať (Bulharské hlasy, ukrajinský zbor sv. Vladimíra a maďarský Mille Domi) a všetci spievali nádherne a celkom profesionálne.

Po zahájení festivalu, sa nám prihovorili Kiril Berkovski, predseda ABS v ČR a predseda BKOK v Prahe, Radek Novak, zástupca DNM, o.p.s a Natalie Kalajdžievová, zástupkyňa bulharskej národnostnej menšiny vo výbore pre národnostné menšiny. Následovalo vystúpenie zboru sv. Vladimíra, Mille Domi a nášho spevokolu. Prišiel nás podporiť pán farár Marián Čop.

Spievali sme tieto piesne:
Slovenská národní píseň: Kto za pravdu horí
Antonín Dvořák: Hospodin jest můj pastýř
Rohův kancionál: Vstal z mŕtvych
Ivan Valenta: Oslavujte Hospodina
Taizé: Každý deň
neznámy autor: Keď vo hriechu som žil

Ja som sa vystúpenia trochu bála, pretože sme nemali dostatok času dopilovať piesne podľa mojej predstavy počas prázdnin, spevokolisti sa nevedeli stretnúť na nácvikoch v plnej zostave a na vystúpení nám chýbali 3 ľudia. Avšak s našim vystúpením na festivale som maximálne spokojná. Opäť sa naši speváci zomkli a vydali zo seba to najlepšie. Som im za to nesmierne vďačná.

Po našom vystúpení nasledovala prestávka, počas ktorej sme sa bližšie spoznali so spevokolom Mille Domi – pôvodom slovákmi žijucími v maďarsky hovoriacej časti Slovenska. Tento spevokol nám bol vekovo najbližšie a zároveň sme sa s nimi rozprávali po slovensky, takže to bolo veľmi príjemne zoznámenie. Dohodli sme sa na výmene nejakých piesní. Po prestávke nasledovalo vystúpenie zostávajucích účinkujúcich, zakončenie a prieteľské posednie v Dome národnostných menšin.

Celá atmosféra festivalu bola veľmi príjemná a všetky vystúpenia boli na vysokej úrovni. Mňa najviac zaujal spevokol Bulharské hlasy, kde pani dirigentka Radosveta Kostova udávala tóny spevokolistom podľa ladičky – tá je naladená na jeden tón a pani dirigentka na základe jedného tónu zadala všetky tóny pre každý hlas. Festival splnil svoje ciele – vytvoril tvorivú atmosféru, zoznámil nás s kulturnými cennosťami rôznych európskych kultúr a v neposlednej rade nás zoznámil so spevokolovým umením rôznych nnárodností žijúcich v ČR a podporil vzájomnú spoluprácu. Veľmi príjemné bolo aj pohostenie po festivale v Dome národnostných menšin, kde sme mali príležitosť sa bližšie zoznámiť, porozprávať a spriateliť. Verím, že sme nadviazali pekné vzťahy a prípadné plány na spoločné akcie nám Pán Boh v budúcnosti požehná.

LG

CategoryHlavné, Spevokol
© 2015
Top