Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry, vážení bratie, srdečne Vás pozývame na Záhradnú slávnosť a Svätodušné sviatky v sobotu 27. mája a v nedeľu 28. mája 2023! Program Záhradnej slávnosti začne v sobotu o 15:00 v chráme sv. Michala v Jirchářích moderovanou diskusiou o počiatkoch ECAV v ČR a jej pôsobení po roku 1993. Hosťami diskusie budú emeritný biskup…

Vážené sestry, vážení bratia, vážení priatelia, srdečne Vás pozývame k návšteve chrámu sv. Michala v Jirchářích v piatok 2. júna 2023 na tradičnom podujatí Noc kostolov! Čaká na aj v tomto roku Vás bohatý program. Tiež Vás pozýva aj k návšteve modlitebne v Slavonicích a kostolíka u Ježíška v Plzni!

Spevokol Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe vás pozýva na svoj koncert pri príležitosti 10. výročia svojho pôsobenia, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 12. decembra 2019 od 19:00 hodiny v kostole sv. Michala v Jirchářích na Prahe 1. Všetci ste srdečne vítaní, vstup je voľný!

Pozývame všetkých na festival spevokolov národnostných menšin v Prahe, my budeme spievať ako prví o 15tej hodine v Dome detí a mládeže na ulici Slezská 920/21, Praha 2

„Vo dne im bola záštitou, NOC prežiarila hviezdami.“ Kniha Múdrosti 10,7     Ako každý rok, tak aj tento rok. Boli sme opäť súčasťou programu Noci kostolov. Je to pre nás česť sa tejto akcie zúčastniť, pozvať svojich kamarátov, kolegov. Je to výborná akcia, ako sa predstaviť pred našimi známymi, hlavne neveriacimi známymi; ako im…

Ospevujte Hospodina, Jeho zbožní, a oslavujte Jeho svätú pamiatku! Žalm 30,5   Slovenský zbor slávil. V dňoch 25-26.2.2017 sa uskutočnili slávnosti slovenského zboru a to 70. výročie založenia slovenského ev. a.v. zboru v Prahe. Tieto slávnosti sa konali v rámci osláv jubilea 500. výročia reformácie. V sobotu 25. februára sa konal slávnostný spoločenský program v chráme sv. Michala, počas ktorého sme si…

„Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu, ospevujte Pána, Sela.“ Žalm 68, 33 Sme veľmi potešení, že sme boli pozvaní na koncert ako hosťujúci spevokol, ktorý bol organizovaný Bulharským kulturně osvětovým klubem v Prahe. Koncertu sme sa zúčastnili spolu s bulharským zborom Bulharské hlasy pod vedením Radosvety Kostovej. Koncert sa uskutočnil v sobotu 17.12.2016 o 15 :00 v…

Všetkých pozývame na spoločný koncert nášho spevokolu a Bulharských hlasov v sobotu 17.12.2016 o 15:00 v pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoděja, Resslova 307/9, Praha 2.

„Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva vždy vtedy, keď sa budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať a pod vplyvom milosti spievať vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne.“ Kolosenským 3, 16 V sobotu 1.10.2016 sme mali tú česť sa účastniť festivalu spevokolov národnostných menšin v Prahe. Organizátorom festivalu bol Bulharský kulturně osvětový…

Pozývame Vás na festival spevokolov národnostných menšín v Prahe, ktorého sa zúčastní aj náš zborový spevokol.

© 2015
Top