Minulé služby Božie

19. nedeľa po sv. Trojici

Message from . 17. októbra 2020. Category: Bohoslužby

4. nedeľa po Veľkej noci

Message from . 10. mája 2020. Category: Bohoslužby

2. nedeľa po Veľkej noci

Message from . 26. apríla 2020. Category: Bohoslužby

1. nedeľa po Veľkej noci

Message from . 19. apríla 2020. Category: Bohoslužby
Page 6 of 48 1 4 5 6 7 8 48

Služby Božie

  • stretnutia, na ktorých nám Pán Boh slúži svojím Slovom a sviatosťami. Sú to dary Jeho milosti a preto Mu my odpovedáme vďačným a oslavujúcim srdcom v modlitbách a piesňach.
  • stredobodom bola a je zvesť Božieho slova a prisluhovanie sviatostí.
  • hlavné sa konajú v nedeľu – na pamiatku vzkriesenia Ježiša Krista „v prvý deň po sobote“

Kde?

  • v kostole sv. Michala v Jirchářích začínajú v nedeľu o 9:30
  • sviatosť Večere Pánovej so spoveďou býva prisluhovaná v prvú nedeľu v mesiaci

Liturgia

Poriadok hlavných služieb Božích

Preludium – úvodná hra na organe

Oslovenie – privítanie, ohlásenie témy nedele, prípadne oznam o zmene v poriadku

Predspev – zbor s liturgom sa spoločne obracajú k Pánu Bohu s prosbou o požehnanie bohoslužobného stretnutia. Špecifický na danú časť cirkevného roka či sviatok.

Pieseň – jej obsahom je vyznanie vín, alebo je ranná či na začiatok bohoslužieb, ak je vyznanie vín odriekané.

Sláva – vzdanie slávy Bohu.

Pozdrav – liturg pozdraví zhromaždenie Božou prítomnosťou a ono odpovedá.

Kolekta – spievaná modlitba.

Epištola – spievaný text z apoštolských listov alebo čítaný text zo Starej zmluvy s čítaným textom z apoštolských listov.

Pieseň – primeraná k časti cirkevného roku, významu nedele a predmetu kázne.

Evanjelium – evanjeliový text spievaný kňazom, za ktorým nasleduje Krédo (vyznanie viery).

Pieseň – jej obsahom je vierovyznanie, alebo môže byť aj iná ak sa po evanjeliu Krédo odrieka.

Kázeň – po nej modlitby a apoštolské požehnanie.

Pieseň – zvyčajne verš z poslednej piesne.

Oznamy – o pripravovaných stretnutiach a udalostiach nasledujúcich dní, a i.

Pieseň – ďalší  verš z poslednej piesne.

Antifóna – spievaná výpoveď z Písma svätého k téme služieb Božích.

Záverečná kolekta – spievaná modlitba.

Áronovské požehnanie – (4M 6:22-27)

Pieseň – dokončenie poslednej piesne

Ukončenie – podanie rúk s pozdravom pokoja

Postludium – záverečná hra na organe