Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

24. Nedeľa po Trojici 26. november 2017 Nedeľa večnosti Piesne: 212, 635, 203, 351 Žalm: Žalm 126, 1 – 6 Evanjelium: Ján 5, 24 – 29 Kázňový text: Kde sme Bohu najbližšie? A – 73 Kňaz: Milujem, Hospodine, obydlie Tvojho domu. Zbor: Miesto, kde Tvoja sláva prebýva. Oznamy: Utorok 28.11. Biblická hodina seniorov nebude Biblická…

16. Nedeľa po Trojici 1. október 2017 Poďakovanie za úrody zemské Piesne: 214, 363, 364 v.1, 344 Evanjelium: Matúš 15, 32 – 39 Kázňový text: 1 Kráľov 17, 8 – 16 A – 76 Kňaz: Na Teba sa, Pane, upínajú oči všetkých. Zbor: A Ty im načas dávaš pokrm. Oznamy: Pondelok 2.10. Zasadnutie cirkevno-zborového presbyterstva…

Apríl 17

Nedeľa 9. 4. 2017 o 9.30 hod. – Kvetná nedeľa Pašiové služby Božie & detská besiedka o 9.30 hod. (Lutherova sieň)   Štvrtok 13. 4. 2017 o 18 hod. – Zelený štvrtok Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej   Piatok 14. 4. 2017 o 9.30 hod. – Veľký piatok Pašiové služby Božie   Nedeľa 16….

© 2015
Top