Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry a bratia v Kristu,

 

tento rok je v našej cirkvi venovaný najmä dvom jubileám – 25. výročiu znovuobnovenia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Českej republike a 100. výročiu vzniku Československej republiky. Obidve udalosti, z roku 1993 aj z roku 1918, sa významne dotkli života našej cirkvi a ich dedičstvo nás neustále sprevádza, preto sa k nim ECAV v ČR bude na svojich podujatiach vracať po celý rok 2018.

Ale bola by chyba nespomínať aj iné výročia a pamätné momenty, ktoré tak isto patria do našich dejín i sŕdc. Preto Vás ECAV v ČR a Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe srdečne pozývajú na koncert, ktorý sa uskutoční v piatok 23. februára 2018 od 18:00 hodiny v pražskom kostole sv. Michala v Jirchářích. Chrámovou hudbou si pripomenieme narodenie Dr. Martina Luthera a osobnosť Alberta Schweitzera, ktorý práve v tomto kostole sv. Michala koncertoval v rokoch 1923 a 1928.

Tešíme sa na Vašu účasť!

CategoryHlavné
© 2015
Top