Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Drakiáda poriadaná naším cirkevným zborom v nedeľu 15.10.2017 sa vydarila. Zišli sa nadšení priaznivci pohybu a dobrej nálady, ktorým s Božím požehnaním prialo aj počasie, ako je vidieť na videu od brata dozorcu Štefana Rybu:

V utorok 31. októbra 2017 si pripomenieme dejinnú udalosť začiatku reformácie Dr. Martina Luthera. Tento čin oslávime v našom chráme sv. Michala v Jirchářích slávnostnými službami Božími, ktoré začnú od 18:00 hodiny a na ktoré Vás srdečně pozývame! Ku slávnostnej chvíli prispeje svojím vystúpením aj náš cirkevný spevokol a na záver bude možné pristúpiť k večery Pánovej….

16. Nedeľa po Trojici 1. október 2017 Poďakovanie za úrody zemské Piesne: 214, 363, 364 v.1, 344 Evanjelium: Matúš 15, 32 – 39 Kázňový text: 1 Kráľov 17, 8 – 16 A – 76 Kňaz: Na Teba sa, Pane, upínajú oči všetkých. Zbor: A Ty im načas dávaš pokrm. Oznamy: Pondelok 2.10. Zasadnutie cirkevno-zborového presbyterstva…

© 2015
Top