Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   210, 245, 293, 458 Epištola:   list Filipským 2, 12 – 13 Evanjelium:  Matúš 17, 1-9 Kázňový text:  1 Korintským 1, 26 – 31 Antifóna: 58 Kňaz: Každý jazyk nech vyznáva, že Ježiš Kristus je Pánom. Zbor: On je Pánom na slávu Boha Otca. Haleluja. Oznamy: Pondelok 26.1.  Spomienka na Jána Kollára 15°° Olšanské cintoríny Uvedenie…

Pietny akt na Olšanských cintorínoch pri príležitosti 163. výročia smrti Jána Kollára Prezentácia publikácie Slovanský Goethe v Pešti, autor prof. Róbert Kiss Szemán, riaditeľ Mďarského inštitůtu v Prahe Prezentácia nového vydania knihy Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe – história a súčasnosť, autor Pavol Haluka zb [pe2-gallery album=“http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/114706135289563428463/albumid/6110361952452741889?alt=rss&hl=en_US&kind=photo“ ]  

Piesne:   373, 559, 456, 556 Epištola:   Židom 3, 1-6 Evanjelium:  Lukáš 2, 42 – 52 Kázňový text:  Matúš 2, 13 – 23 Antifóna: 18 Kňaz: Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ta aj tvoj dom. Zbor: Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu. Oznamy: utorok 20.1.  Biblická hodina seniorov o 15°°     2. kvartál o…

Piesne: 32, 77 , 249, 245 (1-2|3|4-5) Čítaný  starozmluvný text: Izaiáš 42:1-4 Čítaná epištola:  List Kolosenským 1:15-19 Spievané evanjelium: Matúš 3:13-17 Kázňový text: Lukáš 2:41-52 Antifóna: 13 Liturg: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal. Zbor: Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Oznamy: 1. V pondelok 12.1. bude…

Rok 2015 je Rokom Alberta Schweitzera, německého protestantského teológa, misionára, filosofa, organistu a lekára, držiteľa Nobelovej ceny za mier z roku 1952, ktorý hrával aj v našom kostole. 14. januára 2015 bolo 140. výročie jeho narodenia a 4. septembra 2015 bude 50. výročie úmrtia Prvý z cyklu štyroch koncertov na jeho počesť sa konal 15….

Piesne:   214, 503, 71, 512    A – 18 Epištola:   Židom 3, 1-6 Evanjelium:  Lukáš 2, 42 – 52 Kázňový text:  Matúš 2, 13 – 23 Antifóna: 18 Kňaz: Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ta aj tvoj dom. Zbor: Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu. Oznamy: utorok 6.1.   Zjavenie Pána Ježiša mudrcom     Služby…

Piesne:   394, 44, 50, 55 Epištola:   Galatským 4, 1-6 Evanjelium:  Ján 1, 14 – 18 Kázňový text:  Izaiáš 63, 7-8 a 15-16 Antifóna: 15 Kňaz: Slovo stalo sa telom. Chváľte Pána. Zbor: A prebývalo medzi nami. Chváľme Pána. Oznamy: Služby Božie na závierku občianského roka, 31.12.2014 (Silvester) sa budú konať o 17°° hod v chráme…

© 2015
Top