Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Beseda Múzeum SNP v Banskej Bystrici v roku 70. výročia SNP sa konala v stredu 22. októbra, 17:00 hod., v Dome národnostných menšín. Činnosti Múzea SNP a jeho edičnú činnosť predstavil Marek Syrný, moderoval Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti MRŠ. Súčasťou besedy bola predajná výstava knižnej produkcie Múzea SNP. Organizátori: Spoločnosť M. R. Štefánika, Múzeum SNP…

Tieto služby Božie budú vysielané priamym prenosom v Českom rozhlase. Služby Božie budú venované pamiatke reformácie. V súvislosti s tým ešte pripomínam, že v noci zo soboty na nedeľu sa posúva čas o hodinu späť.

Piesne:   191, 229, 452, 365 Epištola:   List Rímskym 10, 1-4 Evanjelium:  Ján 17, 14 – 18 Kázňový text:  1 list Petra 3, 8-15 Antifóna: 60 Kňaz: Slúžte Hospodinu v bázni a veseľte sa v Ňom. Zbor: Blahoslavení, čo sa k Nemu utiekajú. Oznamy: pondelok 20.10.   zasadnutie cirkevno-zborového presbyterstva o 17°° v zborovej miestnosti utorok 21.10.   biblická…

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6075228264139829425?authkey=CKGNsayDqtf3FQ&imgmax=912]

V roku 2014 ubehne 600 rokov od znovuobnovenia vysluhovania podobojí v niektorých pražských kostoloch, napr. U Martina ve zdi, sv. Michala, sv. Mikuláša a v Betlémskej kapli. Toto významné výročie sme si pripomenuli celodennými oslavami v nedeľu 12. októbra 2014 v Betlémskej kapli, kde bola slávnostná ekumenická bohoslužba a v ďalších kostoloch, ktoré sú s…

Piesne: 189, 199, 303 (1-3 – k VP), 299, 221 (1|2) Spievané evanjelium: Matúš 15:1-11 Kázňový text: 2.Mojžišova 20:8-11 Antifóna: 70 Liturg: Okúste a viďte, aký dobrý je Pán. Zbor: Jedzme z chleba a pime z kalicha na Jeho pamiatku. Oznamy: 1. Biblická hodina pre seniorov bude vo zvyčajnom čase v utorok od 15:00 hod….

Slovenský zbor ECAV je spoluorganizátorom besedy Múzeum SNP v Banskej Bystrici v roku 70. výročia Slovenského národného povstania.   [bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6068879708212754513?authkey=CLOinZXH26qd5wE&imgmax=912]

V dňoch 27.-28.9. pozývame na slávenie Pamiatky posvätenia Chrámu sv. Michala v Jirchářích spoločné pre všetky pražské zbory. V sobotu 27.9. od 15:00 pripravujeme grilovanie na záhrade pri kostole. V nedeľu 28.9. sa uskutočnia spoločné slávnostné Služby Božie od 9:30 hod.   [bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6066783500300479057?authkey=CODr2aGe8NrQuwE&imgmax=912]

Sláčikové kvarteto Vás srdečne pozýva na svoj koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 4. októbra 2014 od 18:00 hod v Evanjelickom kostole sv. Michala  V Jirchářích 14/152 Praha 1 – Nové Město.

Oznamy: utorok 30.9.2014   biblická hodina seniorov o 15°° streda 1.10.    biblická hodina mládeže o 19°° štvrtok 2.10.   nácvik spevokolu o 17:30 piatok 3. 10 –  náboženská výchova 15°°    konfirmačná príprava 16°°    konfirmačná prípr. Dospelých 17°° Nedeľa 5. októbra 2014, 16. nedeľa po Trojici – služby Božie sa uskutočnia o 9:30. V rámci týchto služieb Božích…

© 2015
Top